Thursday, May 30, 2024

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

Must read

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်ႈ ၊ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇ မွင်ၸႂ် တီႈၵွင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁႆး 21 တူၼ်ႈ ။ ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉလွင်းမွၵ်ႇ ႁပ်ႉၵုသူလ် ၽွၼ်းလီ ယၢတ်ႇ ၼမ်ႉ ၶွမ်ႈတဝ်ႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်းဢဝ် မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵွၼ်းၶေႃ ။ 

- Subscription -
လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢဝ်တီႈယူႇသေ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တီႈၵွင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သေ ၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်း တိုၵ်ႉ ဢဝ် မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၼပ်ႉယမ်ၵူမ်ႈႁူဝ် ၸုၵ်းၼိမ် 1 မိၼိတ်ႉ။

လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းသမ်ႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း (5) ပီတဵမ် လႄႈ ယိုၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ်/ ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ တုၵ်ႉၶိတ/ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၼႂ်းပၢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွင်ႈတီႈပၢင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း

လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႄႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း တီႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈပူႉ ႁိမ်းသူပ်းၵျွတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၵျွတ်ႈ (ၸမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းထႃး)၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။ မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 31 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 31 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ (ၸဝ်ႈၶိူဝ်းသိူဝ်) လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ မီး 27 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင် (ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ) 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈသေႃးယၼ်ႇတ ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး (ဝၢႆးမႃး ႁွင်ႉၸွမ် ႁၢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ မင်းၵွၼ်း) ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းတင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်ပၢၼ်ႁႅၵ်ႈ 31 ၸဝ်ႈ။ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵွၼ်းၶေႃမိူင်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း