Thursday, April 18, 2024

ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီလႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး 65 ပီ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်း။

ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် လူႇတၢၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ
တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယု 75 ပီ လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/5/2023

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ တီႈႁူင်းႁႅမ်း Uniserv CMU ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈၸမ်ၵႆ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ။

- Subscription -
ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢႃးၸၢၼ်
ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈလူၼႄ ပိုၼ်းဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ပိုတ်ႇၼႄ ငဝ်ႈႁၢင်ႈသဵင် Documentary လွင်ႈပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ဢႃးၸၢၼ်၊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈၵၼ်ႇတေႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလႄႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ်
ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:09 မူင်း ထိုင် 11:00 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈ ၼွင်ႉ တပေးပွင်ႈပၢႆ၊ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃး ႁပ်ႉသိလ် သင် ၶၸဝ်ႈ 9 တူၼ်သေ မဵတ်ႉတႃႇဝၼ်းပရိတ်ႈ သိုပ်ႇၸတႃႇလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် တီႈဝတ်ႉၾႃႉ ဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် –

ၸိုဝ်ႈ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်

ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ် ၸၢႆးဝိၼ်းဢူး၊ ဝူႇႁႂႃးမိင်၊ Richard

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ 23/5/1948

တီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ မိူင်းငေႃႉ၊ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လွႆလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ(ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႆး)

ၸိုဝ်ႈမႄႈ – ၼၢင်းသူၺ်ႇၺုၼ်ႉ

ၸိုဝ်ႈပေႃႈ – ၸၢႆးဝိၼ်းၽေႇ (ဝူႇဝိူၼ်ႇၽိင်)

ၸိုဝ်ႈၶိင်း ဝူႇၵႂင်းသျွႄ (ၶႄႇမိူင်းၵႂၢင်းတုင်၊ ၶၢႆႉမႃးယူႇ မိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း)

ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းသႅင်ၵမ်ႇ (ပူႇ – လုင်းၼမ်ႉမေႃႇ၊ ၼၢႆး – ပႃႈၼမ်ႉမေႃႇ)

ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇမႄႃႉ (ဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ)

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶႄႇတူၵ်းႁၢႆ တႆးၵဵပ်းလႆႈ

ပီႈၼွင်ႉ – မီး 5 ၵေႃႉ ( ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉ) ။ ၸၢႆးဝိၼ်းဢူး (ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်) ပဵၼ်ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း။

လုၵ်ႈလၢင်း

(1) ၸၢႆးၵွင်သိူဝ်း ၸႂ်ယဵၼ် 1982

(2) ၸၢႆးၵိူဝ်းမုၼ် ၸႂ်ယဵၼ် 1986

(3) ၸၢႆးၶုၼ်လႅဝ်း ၸႂ်ယဵၼ် 1988

လၢၼ်

(1) ၼၢင်းသၢဝ်သၢႆၸႂ် 2000

(2) ဢွၼ်ႇၸၢႆးEQ 2013

(3) ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွင်ႁၵ်ႉ 2017

(4) ဢွၼ်ႇယိင်းသႅင်သႂ်2018

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 1954 ၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၢႆးၶၢဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ (GAC)

1962  ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉႁူၵ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼၢႆးၶၢဝ် လႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶၢႆႉမႃး တူၼ်ႈတီး

1966  ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆသွင် တူၼ်ႈတီး

1969  ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ Mandalay University ပၢႆးၶႅမ်ႇမိသ်ေရီႊ(Chemistry) တၼ်းထိုင် ပီ 3

ၽဵင်းၵႂၢမ်း 1965 တႄႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်း။ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်မႃးၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ – –

1968 တစ်ဘက်သတ်ခႄစ်သူ

1969 သိစေချင်တယ်နွယ်

1996 ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇၾႃႉ

1997 ၸဝ်ႈမေႁႃႇ

ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ – 1969 -1996 SSA/SURA/TRA/MTA ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်း SSA ၽူႈၼမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၶုၼ်သီႇ ရိ ပွတ်းဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ (1) ၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း (2) ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် (3) ၸၢႆး တၢၼ်းမွင်ႇ (မိူင်းသူႈ) (4) ၸၢႆးၵျူဝ်း (5) ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်။

1971 ၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) SURA။

1974 တူၵ်းၶွၵ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း။

1978 ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်မၢႆ (5)။

1980 ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်။

1982 တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇမႄႃႉ။

1983 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းႁွင်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ (သၶႁ) သေ ႁူမ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃး ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉ/ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵွၼ်းၶေႃ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈပပ်ႉ။

1984 မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA (ပွတ်းၸၢၼ်း) ၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီလႄႈ SURA လႄႈ SSA (ပွတ်းၸၢၼ်း) ၸင်ႇမႃး လႆႈၸႂ်ႁူမ်းႁွမ်းၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ (TRC)။

ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးၼွၵ်ႈမိူင်း

1985 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ TRC တင်း SUA ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းတႆး MTA/SSRC လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်။

1991 ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။

1993 တႅမ်ႈပပ်ႉ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇၾႃႉ။

1996 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ဝၢင်းၶိူင်ႈ ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၶၢႆႉလုမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပၵ်းလုမ်းတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ။

1996 ဢွၼ်ႁူဝ်တင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.shanland.org

1996-1997 ဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ၶုမ်ၵုတ်း(သၢင်းၶႅင်း) ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း။

2002 တင်း ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ သၶႁ ေသ ယူႇတႂ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မႃး ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယႃႈမဝ်း ၵမ်မိူင်းတႆး။

2003 တႅမ်ႈပပ်ႉ Show Business ။

2003 ဢွၼ်ၼၢမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း BNI ။

2005 တႅမ်ႈပပ်ႉ Hand in Glove ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉပဵၼ် Shan Drug Watch ယေႈပီယေႈပပ်ႉ တေႃႇထိုင်ပီ 2012 (ဢွၵ်ႇပႃး တင်းၾၢႆႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ)။

2005 ယူႇၼႂ်းၼၢမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ တင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ “မိူင်းလွႆ” ၾၢႆႇတႆး (ၸၢႆးၸၢႆး၊ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူမ်ႈတင်ႈလူင်းမိုဝ်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႇ) ဝၢႆးမႃးလႅၵ်ႈပဵၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉပၢင်လူင်www.panglong.org ၊ ၵမ်းလိုၼ်းလႅၵ်ႈပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.shannews.org ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်။

2006 ႁပ်ႉဢဝ် ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းမူၺ်ႁိူင်း (ႁူင်းပွႆႇသဵင် MRTV ၾၢႆႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ) မႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွႆႇသဵင်ၾၢႆႇတႆး (25/8/2006) ၸွမ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် RFA : Radio Free Asia မိူင်းဢေမႊရီႊၶိူဝ်ႊ။

2006 တင်ႈ ယူႊထုပ်ႉ(မိူင်းလွႆ) www.youtube.com/@mongloi (ၸၢႆးၸၢႆးလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းၼၢမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ)။

2007 ဢွၼ်ၼမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ သျှမ်းသံတော်ဆင့် တင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း တႆး (တႅမ်ႈၾၢႆႇထႆး/ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢႆးဢၢၼ်းတႆး ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းၵႂႃႇ) ၊ ၾၢႆႇၶႄႇ (ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၶႄႇ ၼၢင်း မူၺ်ၾႃႉ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ)။

2008 ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတိုတ်ႉတႅမ်ႈယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး SSCDC ။

2009 ဢွၼ်ၼၢမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ ၸၢႆးၸၢႆး (webmaster) ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (2005-2010) သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ Unicode လိၵ်ႈတႆး (ၾွၼ်ႉပၢင်လူင် – ဢၼ်တင်းၼမ် ၸႂ်ႉၵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်)။

2010 ၵိုတ်းပပ်ႉၵွၼ်းၶေႃ (ပပ်ႉလိုၼ်းသုတ်း Vol 27, No 271, October – November 2010) ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တၢင်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ။  

2011 ႁပ်ႉပဵၼ်တီႈ ၵိူဝ်းၵုမ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈပႃးၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် EAO တင်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တႄႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း သုတ်းတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး။

2012 တႅမ်ႈပပ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်မႃး ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ The Making of a Rebel (ပပ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ)။

ၼႂ်းပီ 2012 ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸွမ်း RCSS/SSA တီႈၵဵင်းတုင်။

2013 ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် Director – PI (Pyidaungsu Institute for Peace and Dialogue ) လႆႈမွပ်ႈ မၢႆပၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတီႈၸၢႆးဢေႃး ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၶပ်ႉသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ။

2015 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 8 ၸုမ်း ပႃး RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁပ်ႉပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး။

2016 ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 8 ၸုမ်း (ဝၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်မႃး 10 ၸုမ်း) ၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၶပ်ႉၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ( ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ) ႁပ်ႉပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

2018 ၵႂႃႇပၢင်ၵုမ် လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် GCRF တီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊၵလႅၼ်ႊ။

2022 March သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵၢင်ႈ 5 ပွၵ်ႈသေတႃႉ လႆႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID 19။

2022 လႆႈမွပ်ႈပၼ်ၼႃႈၵၢၼ် PI တီႈ Dr. ၸၢႆးဢူး ၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ပၼ် –

(1) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

(2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

(3) ၸုမ်းၶပ်ႉၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST)

(4) လုမ်းယူႊရူဝ်ႊပိူဝ်ႊမိူဝ်ႊ EBO လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း။

ၼွၵ်ႈမိူင်း – ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းဢေမႊရီၵၼ်ႊ၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ မိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ၊ မိူင်းသုၺ်ႊသိူဝ်ႊ လႅၼ်ႊ၊ မိူင်းၵႄပၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ၵႃႈပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ ၵႃႈပႆႇတၢႆ တိုၼ်းတေဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ် တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၸူး။

ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈၼႆႉ မီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း 3 ပိူင် –

– တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း

– တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း

– တႃႇလေႃးၵ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း

တင်းသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပိုင်ႈဢိင်ၵၼ် ၼင်ႇသၢမ်ၶႃၵဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း