သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ ၺႃးဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 9 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ

သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ ဢိုတ်း/ပိၵ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၵႃး လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် 9 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ လူတ်ႉၵႃး 22 လေႃႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 08/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:30 မူင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်ၵိုတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးလူတ်ႉၵႃး 22 လေႃႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ၊ လူတ်ႉႁပ်ႉ ၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း တင်းၼမ်လၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 9 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄး သေလူင်းမႃး။ ယွၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵူတ်ႉငွၵ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ တၢင်းၵႅပ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် လူတ်ႉလူင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇလမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလႆႈ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 9 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပၼ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃးၵႆႉၵႆႉပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်သဵၼ်ႈတၢင်း/ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႃးတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းပီ 2017 ၼၼ်ႉ လူတ်ႉပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်း တင်းမူတ်း 39 ပွၵ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵႃးလူင်ပိၼ်ႈ ၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – The Voice

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here