Thursday, July 18, 2024

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဝႃႈဢုပ်ႇၸုမ်းငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃးၼမ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  NSPNC  ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈတင်း ၸုမ်း UPDJC လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။  ပိူင်လူင်  ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်  တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဝႃႈၼႆ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်  လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃး  ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ(SNDP) ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ပႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။  

Photo UPDJC -လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NSPNC

ထၢမ်။  ။  UPDJC လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သင်ၵႂႃႇၽွင်ႈၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။  ။ ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဢေႃႈ။ၾၢႆႇႁဝ်းလႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝႆႉ မီး 11 ၶေႃႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် 4 ၶေႃႈ။ မတ်ႉတႃ 261 ၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈသၽႃးသေ ၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း တေလႆႈလိူၵ်ႈၵႂႃႇ။ၽႂ်လႆႈ သဵင်ၼမ်ၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်) ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

ထၢမ်။ ။ဢၼ်ဝႃႈ မတ်ႉတႃ 261 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈလူး တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈၼေႃ။

တွပ်ႇ။ ။ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းႁဝ်းၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽွင်းငမ်း ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းမႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈလႆႈဝႃႈ။

ထၢမ်။  ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၼႆႉသေ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူဝ်းၼႃႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။ ။ ႁဝ်းတႄႉပဵၼ် ၸုမ်း UPDJC တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တိုၵ်ႉမီး သွင်ၸုမ်းၵူၺ်း။သၢႆငၢႆလီယူႇ ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး ၶဵင်ႈၶႅင် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းတင်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈဝႃႈ ၶဝ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇမႃးတႄႉတႄႉ ။ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃးၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈၼေႃႈ။

ထၢမ်။ ။တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆႉၶႃႈလူး ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ၽွမ်ႉတႃႇတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။ ။ ႁဝ်းတိုၼ်းတေၶဝ်ႈဢိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ။ လႆႈဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်မႃး လွင်ႈလီ။ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁူႉၸွမ်းယဝ်ႉလူး။မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းပေႉ မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းၶၢင် မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်။ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပေႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်ႈႁူႉႁၼ်တူဝ်ထူပ်းမႃးယဝ်ႉလူး။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပေႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ် လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈတူဝ်တီႈဝတ်ႉတီႈၵျွင်း တၢင်းတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉလူးၼေႃႈ။

ထၢမ်။ ။ တႃႇတေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆႉ ၵႃႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈမီးလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလူး ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႂ်ႇၼႆယူႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၶိုၼ်းယူႇ။ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼိုင်ႈမိူင်းမီးလၢႆၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းဝႆႉမူတ်း ယဝ်ႉလူး။ ပေႃးလူဝ်ႇတၢင်ႇၵေႃႈ  လူဝ်ႇတၢင်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇမသျိၼ်ႇ(ကော်မရှင်)ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးမီးၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ 1 သႅၼ်ၵေႃႉၼႆ တေလႆႈတၢင်ႇငိုၼ်း 1000 သႅၼ်ပျႃးၼႆၼၼ်ႉ – လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း ၼၸၵ ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ်။ ။ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ SNDP သေ  ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ  ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇဢၼ်လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇၶဝ် ယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။ ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉတႃႇတေႁူပ်ႉၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ။ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း။ ၽွမ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူႈပႃႇတီႇ ။ တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ  တႃႇၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်း။  ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။   မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လႂ်ၸွႆႈတူၺ်း ၸွႆႈႁၢမ်ႈ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်။ မီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Statement ပၼ် ဝႃႈယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆ။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်ယူႇၵၢင် ဢမ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇ။ တူၺ်းတႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။

ထၢမ်။ ။ ၶေႃႈလိုၼ်းသုၼ်း ယူႇတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်မႅၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶႂ်ႈၸိမ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉမီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ လုၵ်ႉတီႈၼႆႉသေ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾၢႆႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ။ တေပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉမႃးၽွင်းငမ်းယဝ်ႉၼႃ။ ၼႆႉတႄႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယၢမ်း ၼႆႉတႄႉႁဝ်းပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။   

ဢေႃႈၶႃႈ- ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေတွပ်ႇပၼ်လႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2023 သေ တေၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် လိူၼ်လႂ်တႄႉပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ တေၸတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ တေၸတ်းလၢႆးလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉသေဢိတ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႆႇၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း