Saturday, December 2, 2023

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် 31 ပီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်းၼီႈပိုၼ်း

Must read

“ပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီ ပူၵ်းသဝ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွၼ်းၾၼ် တေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် – ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႉၵႅၼ်ႇသေလၢႆ……….

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမိူဝ်းမီးမိူင်းလႂ်  .. ဢမ်ႇသေလၢႆႁႃႉ ၶူဝ်းပိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်…

 ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ၸိူဝ်း ႁဝ်းသေလၢႆ တၢၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း…………”

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလူႉၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈပီ 1991

 ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ “ၸၢႆးသၼ်လွႆ”  ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1993 ၼၼ်ႉၸိုင် ထွမ်ႇၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၸိူဝ်းႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉသေလၢႆ “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တိူဝ်ႉၸႂ် / ၸဵပ်းၸႂ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင်ၼၼ်ႉ။

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၸွမ်ႁၢၼ် မွင်ႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸီႉသင်ႇယႃႉ မိူဝ်ႈပီ 1991 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:41 မူင်း။  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ် ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တိူင်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဝႃႈ –“ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁၢမ်ႈယႃႉ” ဝႃႈသေတႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈ ၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆသေ ထိုင်တီႈယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈယႃႉႁေႃၼႆႉ ပဵၼ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉမွင်ႇဢေး မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းိသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် မွင်ႇဢေးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပိၼ်ႇတွပ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ၼႆဝႃႇ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိူဝ်ႉၸႂ်/ ၸႂ်လဵၵ်ႉမွင်သဝ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶိုင်ဢၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉႁေႃ ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ် သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၼႄ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးၸႂ် ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶဝ် ၼၼ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇဝႃႈတႂ်ႈဝႃႈၼိူဝ် ႁၢမ်ႈၶဝ်ယႃႉၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းၸၢႆးမုင်ႉပီး၊ သြႃႇဝိၼ်းမိၼ်ႉ၊ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ။ ၶဝ်ၺွပ်းၼႄ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ် ဢမ်ႇႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႇတေႃႇၶဝ် ၽွင်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ယႃႉႁေႃယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလွၵ်း လၢႆးၼႆႉသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈမႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ပၢႆ”-  ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလူႉၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈပီ 1991

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇယႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9/11/1991 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆဝၼ်းသေ ယႃႉ လူႉပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတင်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းယႃႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယႃႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်ႇပင်း။ သဝ်၊ ၶိုဝ်ႇ၊ တိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈ လဵၵ်းမတ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃးလူင်လၢၵ်ႈၸၼ်ဢွၵ်ႇ  ။

“မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ယႃႉႁေႃၼၼ်ႉ ၽၵ်းတူဝၢင်းႁေႃ ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ်လႃးလႃး။ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်လဵၵ်း ၽိူၵ်ႇႁႄႉၵင်ႈလွပ်ႈဝႆႉတင်းမူတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်သေ ယႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ယႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ယႃႉၵူၼ်ႇ ပင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဝ်၊ ၶိုဝ်ႇ၊ တိုမ်း ႁေႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းမတ်ႉသေ ၸႂ်ႉၵႃးလူင်လၢၵ်ႇၸၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် လၢၵ်ႈၸၼ်ၼၼ်ႉ လၢၵ်ႈၸၼ်ဢွၵ်ႇယၢပ်ႇယဵၼ်းၼႃႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယႃႉႁိုင်မွၵ်ႈ 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းယႃႉမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၵဵင်းတုင် မႃးယႃႉၼႆဝႃႇ။ မၢင်ၵေႃႉဝႃႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႇ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယႃႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ယႃႉၼၼ်ႉ မီးလႂ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈၸမ်လႃးလႃးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလီလီ”- ၽူႈႁူႉႁၼ် ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႃးတေတႅမ်ႇယေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢူၽုင်း၊ ႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆပႅတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ယႃႉႁႂ်ႈၶေႃႈမုလ်းသၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးသင်သေ ဢိတ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးႁွႆးၵိုၵ်းသင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃဢုတ်ႇႁေႃ ဢၼ်ၶဝ်ယႃႉလူႉၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သႂ်ႇၵႃးသေ ၵႂႃႇထွၵ်ႇပႅတ်ႈထူမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်း၊ တီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်းတီႈၵွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဝ်၊ ၶိုဝ်ႇ၊ တိူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၶူဝ်တႆႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇတႆႇၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃၶႃႈတႄႉ ၽႃဢုတ်ႇႁေႃ ဢၼ်ၶဝ်ယႃႉလူႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇၵႃးလူင်သေ ၵႂႃႇထွၵ်ႇထူမ်ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း တၢင်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ်ႇ၊ ၼွင်ၵူမ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵႂႃႇထူမ်ႈပႅတ်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဝ်၊ ၶိုဝ်ႇ၊ တိုမ်း မႆႉဢၼ်လီမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်း ၶူဝ်ၼမ်ႉလၢပ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶိုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႃးတီႈၼၼ်ႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်း ၶူဝ်ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ ၶဝ်ႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႃႈ ၶၼ် ယႂ်ႇၶွင်ႁဝ်းပေႃးတေတႅမ်ႇယေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢူၽုင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းယႃႉႁေႃၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၶေႃႈမုလ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလီလီ။ မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းယႃႉၼၼ်ႉ ယႃႉယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ တၢႆၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉ ယႃႉႁေႃယဝ်ႉ ယွင်ႇမႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼႆဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလူႉၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈပီ 1991

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၼ်းထလႅင် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1906 ပဵၼ်လၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉသုင်၊ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး တီႈမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ သြႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမႃႇၵႃႇသိင်း  ၊ ပူႇလႃႇသိင်ႇ (တပႄး) ၸွမ်း။ ႁေႃလူင်ၵဵင်း တုင်ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈတေမီး 100 ထတ်း/ ပေႇ။ တၢင်းယၢဝ်း မီး 110 ထတ်း။ ၼႃႈႁေႃ ဝၢႆႇၸူးတၢင်းၶူင်ႇၵႂၢႆးၸူင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း။ တၢင်းၵႂၢင်ႈဝၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တင်းမူတ်းၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တေမီး 300 ထတ်း/ ပေႇ ပၼ်ႇမူၼ်း။

ဝၢႆးသေ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၼ်းထလႅင် ၽွင်းငမ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 38 ပီ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈ ၵွင်တႆး ၽွင်းငမ်းမႃး 5 လိူၼ်ပၢႆ 14 ဝၼ်း သိုပ်ႇမႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလူင် ၽွင်းငမ်းမႃးမွၵ်ႈ 15 ပီ တႄႇဢဝ် ပီ 1947 – 1962 ။

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽွင်းပီ 1991

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီ 1962 – 1991 ႁိုင် 25 ပီ ဢဝ်ႁဵတ်း လုမ်း ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးသေ ထိုင်မႃးပီ 1991 ပီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလူႉပႅတ်ႈ။  

“ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈပဵၼ်ႁေႃဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ၵိၼ်ယူႇၼွၼ်းၼႂ်းမၼ်းၶႃႈ။ တီႈၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ယူႇသဝ်းသမ်ႉ မီးထႅင်ႈႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃ။ ၶူဝ်း ၶွင် ပလၢင်ႇၼႂ်းႁေႃလူင်ၼႆႉ ဝၢႆးယႃႉလႅဝ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းၼေပိုၼ်းတႃႈၵုင်ႈ – ၼေႇပျီႇတေႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo -winnetmyanmar.com- ႁေႃၵဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ သႃႇတီႇ တီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသႂ်ႇႁႅင်းၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းၵေႃႇမႂ်ႇမႂ်ႇသႂ်ႇတီႈႁေႃၵဝ်ႇ

ၽွင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇယမ်ႈလူလၢႆပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆးသေၶိုၼ်ႈထုပ်ႉယႃႉႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ယူႇၼၼ်ႉ – တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၾႆးမႆႈႁေႃၵဝ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၼ်းတလေးလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵုမ်းမႄး ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး။ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇမိူင်းႁပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း Visit Myanmar Year 1996 ။ ၽွင်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းဢၼ်ၶဝ်ယႃႉႁေႃၵဝ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတႆးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်(ပၵူဝ်း)သမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶုတ်းလိၼ်တႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း သမ်ႉၶုတ်းၺႃးဝၢင်းႁေႃၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းၺၢၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသေၶိုၼ်းၶုတ်းတူၺ်းၾၢင်ႁၢင်ႈႁေႃၵဝ်ႇသေ ၶိုၼ်းသၢင်ႈႁေႃမႂ်ႇတႅၼ်းတၢင်သႂ်ႇ ထိုင်တီႈပေႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ -ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်- ၼႆသေ ၶူတ်းသၼႃး ၵျေႃႇၺႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇပဵၼ်တင်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ။ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီ လွင်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈယဵပ်ႇယမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ဢဝ်မၢၼ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လဵဝ်။

mdn.gov.mm- ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈမၼ်းတလေးဢၼ်ၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပိုၼ်းႁေႃလူင် ၵဵင်းတုင် ပေႃးတေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁူင်းႁႅမ်း 4 ၸၼ်ႉ ယႂ်ႇလူင်သေ တဵင်တႅၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇႁေႃၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁူင်းႁႅမ်းမၢႆ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်/ Amazing Kengtong Hotel ။ ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶၢတ်ႈပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ၵႃႈၶၢတ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ် 2,000 သႅၼ်(200 လၢၼ်ႉ ပျႃး)။ ၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ၶၢတ်ႈဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၽုင်းမိၼ်ႉတင်း ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းမိၼ်းတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူင်းႁႅမ်း မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးသေ ၶိုၼ်းသၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်းတဵင်တႅၼ်းတီႈ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ယင်ႉၼႂ်းမၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ၼမ် လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၽီ ထုၵ်ႇၽီလွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး (**ၼႆႉတႄႉပဵၼ်တၢင်းယုမ်ႇယမ်ၽႂ်မၼ်း- တူဝ်ၵူၼ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈၼွၼ်းတူၺ်းလႄႈဢမ်ႇမီးတူဝ်ထူပ်း)။

“ႁူင်းႁႅမ်းမၢႆ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းတႅၼ်းတီႈႁေႃၼႆႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်မႃးၼွၼ်းၼႆ ၵႆႉၺႃးၽီလွၵ်ႇၶဝ်ၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်သဵင်မွင်းတင်းၶိုၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိၼ်းသဵင်ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် ပေႃးပၼ်းလူင်ဝႆႉၼႆ ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တူဝ်ဢမ်ႇလႆႈထူပ်း။ လႆႈငိၼ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵႂႃႇလိုဝ်ႈၵၼ်ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁႅမ်း Amazing Keng Tung Hotel ဢၼ်မႃးၵေႃႇသၢင်ႈတႅၼ်းတၢင်သႂ်ႇၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်ႇယႃႉလူႉၵွႆပႅတ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ dek-d.com ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ႁူင်းႁႅမ်းၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ဢၼ်ၽီလွၵ်ႇႁၢႆႉသုတ်း ၼႂ်း 5 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ပႃးႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးမႃးၶိုၼ်းႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းသၢင်ႈၶိုၼ်းႁေႃ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႇၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးသႆႇၵႅဝ်ႈသၢမ် တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ -“ၸွင်ႇမီးၶပ်ႉမၢႆတႃႇပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်/ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”- ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁေႃ လူင်ၵဵင်းတုင်လႄႈ တီႈလိၼ်ဝၢင်းႁေႃၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း – ၵႅမ်ၽွင်း လူင် ဢူးတိၼ်ႇလၢတ်ႉ တွပ်ႈလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းႁူင်းႁႅမ်းဝႆႉသေ ၶၢတ်ႈပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ။ ပေႃးဢႃယုလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸွမ်းၶွပ်ႇၸွမ်း ပိူင် မႅၼ်ႈဝွင်ႇမၼ်းၸိုင် တေၸၢင်ႈႁပ်ႉဝူၼ်ႉတႃႇမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ်၊ ၸုမ်းၵေႃးပၵ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ပူၵ်းပွင် ၶိုၼ်း ၶႃႈၵုၼ်ပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈ (သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့)  ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း မင်ႇၵလႃႇတီႈလိၼ် ၊ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ တီႈဝၢင်းသၵဵတ်ႉ (ၵဝ်ႇ) ပွၵ်ႉ 5 ႁိမ်းၾင်ႇၼွင်တုင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃးတွၵ်ႇသဝ်ၶဵမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ဢၼ်မႂ်ႇ

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2023 ႁႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ။  ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ႁပ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် မိၼ်းတိၼ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူၼ်ႁေႃလင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေဝၢႆႇၼႃႈၸူး ၼွင်တုင်။ တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈႁေႃ တေ မီး 101 ထတ်း/ ပေႇ၊ တၢင်းယၢဝ်း တေမီး 121 ထတ်း/ ပေႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈတေမီး 300 ထတ်း/ ပေႇပၢႆ၊ တၢင်းယၢဝ်းတေ မီးမွၵ်ႈ 200 ထတ်း/ ပေႇပၢႆ။ တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႇ 4 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022  ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈယူႇၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်တီႈတႆး ၼပ်ႉယမ်ဝႆႉ ၼၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းမႃး တဵမ် 31 ပီသေ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး( TSU ) လႄႈ Youth Empowerment Program ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (Youth Panel Discussion) ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇယႃႉၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း Zoom App သေ ၶုၵ်း ၶူၼ်ႉထိုင် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်၊ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈဢၼ်ၶိူဝ်းတႆး ထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆႉ။ လွင်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁေႃမႂ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတ်ီႈႁေႃ ၵဝ်ႇႁဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်မၼ်းမႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈႁေႃၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပဵၼ်ငိုၼ်း ၵူဝ်ႈ လိူတ်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းဢွင်ႈတီႈႁေႃၵဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၶဝ်ယႃႉလႆႈ သၢင်ႈလႆႈ ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇပၼ်ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ သင်ၶ ၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းယူႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵူႈတီႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၼႆႉသေ မႃးသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတိုဝ်ႉ တၢင်းလီတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽွင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶမ်း တႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ တီႈဝၢင်းသၵဵတ်ႉ(ၵဝ်ႇ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူဝ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၼ်လွႆ ႁွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်း တႃႇတိုၵ်းတေႃးဢဝ်ၶိုၼ်းႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဝႆႉၼၵ်း ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈႁေႃၶိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်မၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းလီလိူဝ် ပွႆႇတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းႁူဝ်ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇတႆးၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ … ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁိုဝ် ။

 “ၽိူဝ်ႇတေၵူမ်ႈႁူဝ် ၽိူဝ်ႇၵုမ်ႇၾၼ်ၵူဝ် တႃႇၶိုၼ်း ထဵင် ၸဵပ်းၼႃႇ ၸဵပ်းၼႅၼ်ႇ ၽီလူးၽဵတ်ႇၵူဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉပႂ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ မီးၸွၵ်ႉလႂ် ….. လိၼ်ဢိုၼ်ႈၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလဵဝ် .. ၵူၼ်းဢိုၼ်ႇၵူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇမူၺ်ႉၶိူဝ်းႁၢႆ …ထိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းၵႆ ၽႂ်ႁိုဝ်လိုမ်းလႆႈ ၽွမ်ႉၵၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်း …  သင် ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶတ်းၶၢၼ်ႉၶဝ် ၽိူဝ်ႇႁၢမ်ႈလၢႆလၢႆ တႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းဢဝ် ႁိမ်ဢဝ်ၾၼ်းဢဝ်တႅင်းဢဝ်ယိုဝ်းဢဝ် ၸင်ႇတေလႆႈၶိုၼ်း……………”    

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း