Saturday, July 20, 2024

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

Must read

ၼႂ်းပီၶရိသ်ႉထ် 2022−2023 ၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ပီၵႃႇပဝ်ႈ (ပီပၢင်တၢႆး)။ ပီမိူင်းတႆးသမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် 2117 ၼီႈ – ၼႆ ယူႇ။ ၾိင်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီမႂ်ႇၸွမ်း “လၵ်းၼီႈပီၵၢပ်ႇၸႆႈ” 60 လွၵ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ၊ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉ ယမ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင် ၵဵဝ်ႇတင်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၼၼ်ႉယူႇ – တေ ႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

လႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢင်ပီ – ႁူဝ်ပီၵေႃႈ ဢဝ်လိူၼ်ၸဵင်(လိူၼ်ဢၢႆႈ) ပဵၼ်လၵ်းတတ်းမၼ်း၊ ဢဝ်တီႈလိူၼ် 12 လပ်းလႄႈ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈပဵၼ် သဵၼ်ႈၶိတ်ႇၶၼ်ႈမၼ်းသေ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈတီႈတီႈ။ ၼၼ်သေတႃႉ ထိုင်မႃးပၢၼ် 20 − 21 ႁူဝ် ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၼႆႉ ၸၢဝ်းတႆးၼႂ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾိင်ႈပီမႂ်ႇလၵ်းၼီႈ ပီၵၢပ်ႇၸႆႈ 60 လွၵ်းယူႇၼႆႉ မီးၵႃႈ ၸၢဝ်းတႆးတႂ်ႈ(ၸၢဝ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵဝ်ႈႁၢႆးႁေႃ) ၵွႆး – လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
မိင်ႈပီ 12 ရႃႇသီႇ

ၵူၼ်းလၢဝ်း ၵူၼ်းထႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၼပ်ႉလုၵ်ႈပီ(မိင်ႈပီ) 12 လုၵ်ႈၵွႆး။ မိင်ႈပီၵေႃႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းလၢဝ်း ၵႂၢမ်းထႆးတႅၼ်း ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ− ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တၢႆး၊ ငူးယႂ်ႇ(ၼၢၵ်ႈ)၊ ငူးလဵၵ်ႉ၊ မႃႉ၊ ပႄႉ၊ လိင်း၊ ၵႆႇ၊ မႃ၊ မူ။ ၸႂ်ႉၸွမ်းပီလႂ်ပီၼၼ်ႉဝႃႈ – ပီၼူ၊ ပီဝူဝ်း၊ ပီသိူဝ်၊ ပီမႃ၊ ပီမူ – ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွႆးၵႃႈ တင်းသွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸႂ်ႉၸွမ်းၸိုင်ႈၶမဵၼ်(ၶမ်ႊၽူႊၶျိယိူဝ်ႊ )ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶျူတ်ႉ ၶျလူ ၶၢၼ် ထေႃႉ မရူင်ႈ မသဵင် မမေႈ မမႄႈ ဝွၵ်ႉ ရၵႃႈ ၸေႃႈ ၵုၼ်ႈ ၼႆသေ လၢတ်ႈပဵၼ်− ပီႈၶျူတ်ႉ ပီႈၶျလူ ပီႈၶၢၼ် ပီႈၸေႃႈ ပီႈၵုၼ်ႈ− ၼႆႁႄ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ မိင်ႈပီ(လုၵ်ႈပီ ) ၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်− ၸႆႈ ပဝ်ႈ ယီး မဝ်ႈ သီ သႆႈ သိင မဵတ်ႉ သၼ် ႁဝ်ႉ သဵတ်း ၵႆႈ – မိူၼ် တႆးတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉမႄႈပီ 10 တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်− ၵၢပ်ႇ လပ်း ႁၢႆး မိူင်း ပိုၵ်း ၵတ်း ၶူတ်း ႁုင်ႉ တဝ်ႇ ၵႃႈ – ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

12 ရႃႇသီႇ

မီးၵႃႈ တႆးယူၼ်း တႆးၶိုၼ် တႆးလိုဝ်ႉ တႆးလႅမ်း တႆးၼိူဝ် တႆးမၢဝ်း တႆးတႂ်ႈ တႆးလႅင် တႆးၶမ်းတီႈလႄႈ တႆးဢႃႁူမ်ၶဝ်ၵွႆး ဢၼ် တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတင်းမႄႈပီ− လုၵ်ႈပီလႄႈ ၸႂ်ႉတင်းၸိုဝ်ႈမိင်ႈပီၵဝ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈမိင်ႈပီမႂ်ႇ (ဢၼ်ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းတႆး) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်း 9 ၶိူဝ်း 10 ၶိူဝ်းယူႇ လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ပီၵၢပ်ႇၸႆႈ ပီလပ်းပဝ်ႈ ပီႁၢႆးယီး ပီၵၢပ်ႇသဵတ်း ပီလပ်းၵႆႈ− ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ လၢႆးၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီၵၢပ်ႇၸႆႈ 60 လွၵ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ႁွင်ႉဝႃႈ−“လၵ်းၼီႈပီတႆး”−ၼႆသေ တႆးဢႃႁူမ် တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆး ၶိုၼ် ဝႆႉၼၵ်းလႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်သေ တႆးတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ် – ၼႆယူႇ။ တႅမ်ႈပိုၼ်း တႅမ်ႈၽိုၼ်မၢႆၸွႆႈတွင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉလၵ်းၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းၵွႆး၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႉပီမိူင်းပဵၼ်လၵ်းၵၼ်(မၢင်တီႈ ယင်းဢမ်ႇၸႂ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၵွၼ်ႇ ပီမိူင်းၼႆႉ)။ ၵွပ်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းၼီႈၼႆႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇမီးပီမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇပႃးပီမိူင်း (ဢၼ်ၼပ်ႉပဵၼ်တူဝ်ၵၼၢၼ်း ဝႃႈ− ပီႁဵင်ၵႃႈၼႆႉ/ ပီႁဵင်ႈၵႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ) ၼပ်ႉႁူၼ်ၶိုၼ်းတၢင်းလင်လႆႈထိုင်လၢႆပၢၵ်ႇ လၢႆႁဵင်ပီ၊ ၼပ်ႉၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၵေႃႈလႆႈမိူၼ်မိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇမီးၽိတ်း ဢမ်ႇမီးၵၢတ်ႈ – ၼႆယူႇ။

ၾိင်ႈပီမႂ်ႇလိူၼ်ၸဵင်(လိူၼ်ဢၢႆႈ) ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းလၵ်းၼီႈပီႈၵၢပ်ႇၸႆႈ 60 လွၵ်းၼႆႉ မႃးၼႂ်း 20 -21 ႁူဝ် ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၼႆႉ ထႆး လႄႈလၢဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းပီလုမ်ႈၾႃႉ(တႄႇၼပ်ႉပီမႂ်ႇမိူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း) ၼႆယူႇ။ ၸိုဝ်ႈမိင်ႈပီ(ပီၼူ ပီဝူဝ်း ပီ သိူဝ် − ပီမႃ ပီမူ) ၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႈလွၵ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း။ ယူၼ်း ၶိုၼ် လိုဝ်ႉ လႅမ်း ဢႃႁူမ်ၶဝ်သမ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈလၵ်း ၼီႈပီမႂ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ− ၸိူင်ႉၼႆ။ ပီမိူင်းၼႆႉ မီးတႆးတႂ်ႈ (တႆးၼႂ်းမိူင်း တႆးၵွႆး) ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပီ မိူင်း – မိူင်းမၢဝ်းလူင်ၼၼ်ႉ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ- ပီတႆး (2115 ပီဝူဝ်း − 2116 ပီသိူဝ် – 2117 ပီပၢင်တၢႆး) ၼႆသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႈပဵၼ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ၼၼ်ႉ။ ယူၼ်း ၶိုၼ် လိုဝ်ႉ လႅမ်း ဢႃႁူမ်ၶဝ်သမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပီမိူင်းၵေႃႈ ၸႃႇ/ ၸူးလႃး (1383 ပီဝူဝ်း − 1384 ပီသိူဝ် – 1385 ပီပၢင်တၢႆး) ၼႆသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် 5 သင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် သၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႆး လၢဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းပီမိူင်းပုတ်ႉထ (2564 ပီဝူဝ်း − 2565 ပီသိူဝ် − 2566 ပီပၢင်တၢႆး) လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႈပဵၼ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ် 1 ၵလႃးၽိူၵ်ႇ− မီးၸိူင်ႉၼႆ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵေႃႈယႃႇ ပေႃးဝၢႆႇငွၵ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2 – 3 ပၢၵ်ႇပီမိူင်း ၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ – ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း (ပႃးတင်းထႆး လၢဝ်းလႄႈ ယူၼ်းယဝ်ႉ) မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾိင်ႈပီမႂ်ႇ လိူၼ်ၸဵင်(ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင်) မႃးၵၼ်ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း – ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇတင်းပီမႂ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဝႆႉပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းၼပ်ႉၸွမ်းလိူၼ်။ ၼပ်ႉဢဝ်လိူၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ (လိူၼ်ၸဵင် ႁိုဝ် လိူၼ် ၼိုင်ႈ) ဢၼ်ပဵၼ်လိူၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇပူင်း ၶဝ်ႈႁူင်းၵွၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶွၼ်ႈထိုင်ယေးလႄႈ ၼပ်ႉဢဝ်ပဵၼ်လိူၼ်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၵၼ် (တင်း ဢွၼ်တၢင်းပႆႇႁပ်ႉဢဝ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထလႄႈ တင်းဝၢႆးလင်ႁပ်ႉဢဝ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထယဝ်ႉ) ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပွႆးၵႃႈဝႅၼ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်း ဢိူင်ႇၼင်ႇသၽႃႇဝၾိင်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းမီးၼၼ်ႉၵွႆးယူႇ။ မႃးထိုင် 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၸဵင်ပီၸမ် သဵင်ႈၼႆႉၸင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇလႄႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵၢႆႇထၢမ်ၽူႈႁူႉလွင်ႈၾိင်ႈမႃႉ 12 လိူၼ်ၶဝ် သေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆးမႃး – ၼႆယူႇ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉဢဝ် လၢႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉသေ မႃးတႄႇႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးလၢႆးမႂ်ႇဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ – ၾိင်ႈၶၢဝ်ႈတၢဝ်ႈ (Countdown) ဢၼ်ပွင်ႇဝႃႈ – ၼပ်ႉထွႆလင်(ၸိူင်ႉၼင်ႇ− 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1) ၼႆၼၼ်ႉမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄးသၢင်ႈဝႆႉ လၢႆးၵၢၼ်ပီမႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ – ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင်ၼႆယဝ်ႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ(ဝၼ်းလိူၼ် 12 လပ်း) လႄႈ သူင်ႇသင်ႇဝၼ်း ၼိုင်ႈ (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ) – ၸိူင်ႉၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႆႉပွႆးလဵၼ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူၺ်းၸၼ်ဢဝ် ၼမ်ႉၸႂ်မၢဝ်ႇသၢဝ်ၸိူဝ်းၵူၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လႄႈ မေႃႁၵ်ႉပႅင်းယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တူဝ်ၵဝ်ႇမႃး – ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လွင်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈသူင်ႇသင်ႇပီမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၼ်။ ႁဵတ်းပွႆး ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (1) ၶမ်ႈၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵွႆးၼႆ ၵူၼ်းႁူႉၶဝ်မၢင်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ(ၽူႈတႅမ်ႈ) ၼင်ႇၼႆ။

ၼၼ်သေတႃႉ မႃးၼႂ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ် တိုၼ်းမီးပွႆးပီမႂ်ႇၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼႆမႃးၽႂ်မၼ်းမိူၼ်ႁူႉၵၼ်ၼႆႉယူႇ – ၼႆ။ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းဢေးသိယိူဝ်းလႄႈ ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ဢေးသိယိူဝ်းတႄႉ ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈလိူၼ်မၼ်း၊ ဝၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်း လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႅၼ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈပိုၼ်းတႆး ၽူႈလိုဝ်းၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၶိူဝ်းသႅၼ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ၵွပ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဢဝ်ၸွမ်းၼၵ်ႈၶတ်ႈ (လႅင်လၢဝ်) သေ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ပီ လိူၼ် ဝၼ်း ယၢမ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉလူၺ်ႈ ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး (ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ)  လႄႈ လၢႆးၼပ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ် – ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ မၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼပ်ႉၸွမ်းလုၵ်ႈလူင်ႇ လိူၼ်၊ မၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၼပ်ႉၸွမ်းလုၵ်ႈတႃဝၼ်း – ႁဵတ်းၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸိူဝ်းႁဝ်းၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ယူႇဝႃႈ – လိူၼ် ၸဵင်မၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ပီမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ) တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵမ်တႆးႁဝ်း။ မၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆး ႁဝ်း။ မၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ႁႃႈတႆးႁဝ်း− ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆၼႄ ပဵၼ်သၵ်ႈသေႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။

လိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းလီဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ် (ၵုင်ႇမုၼ်− ပဵၼ်းၵႂၢမ်းတႆးယိမ်၊ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၵုၼ်းမုၼ် ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ် တင်းထႆး ယူၼ်း လၢဝ်း ၶိုၼ် လိုဝ်ႉ လႅမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်) ၼႆႉ လၢႆးၼပ်ႉ လၵ်းၼီႈပီၵၢပ်ႇၸႆႈ 60 လွၵ်းၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီမိူင်း (သၵ်ႉၵြၢၸ်ႈ) ၵေႃးၸႃႇ/ ၸူးလႃး၊ ၶရိသ်ႉထ်လႄႈပုတ်ႉထ ပႆႇႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းၾိင်ႈတႆး ႁဝ်းယဝ်ႉ – ၼႆယူႇ။ ၼၼ်ႉၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပဵၵ်ႉဝႃႈမႃးၼႂ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်မႄႈပီ (10) တူဝ်ယဝ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႃႈ လုၵ်ႈပီ (မိင်ႈပီ) 12 တူဝ် ဢဝ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ (12) လိူၼ်ၼၼ်ႉၵွႆးၵေႃႈယႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်း တႄႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းမႄႈပီ – လုၵ်ႈပီမိူၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယူႇ – ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ်တႆးဢႃႁူမ်၊ တႆးတႂ်ႈ၊ တႆး ၼိူဝ်၊ တႆးမၢဝ်း၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၶိုၼ်လႄႈ တႆးလႅမ်း− ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆသေ ဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ်လၵ်းၼီႈပီတႆး ပီၵႃႈမဝ်ႈ(ပီပၢင်တၢႆး)၊ ပီမိူင်း(သၵ်ႉၵြၢၸ်ႈ) ပီတႆး 2117 ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း