Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃ လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်း

Must read

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃတီႈတိၼ်လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇတိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃလိူဝ်ႁႅင်း။

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 56 ပီ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း မႃးဝၢၼ်ႈႁၢႆးၶမ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2021 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်း ၶႃႈလူင်၊ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈလႄႈ တႃတိၼ် ၸဵပ်းၵႅၼ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပႆ၊ ၼွၼ်း၊ ၼင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ တူၵ်းလူင်း တေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈ တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ လုင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ဝၢႆးၽႃႇတတ်းယဝ်ႉ တေလီၶိုၼ်ႈမႃးႁႃႉဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႃႇၵႂႃႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ ပၼ်ႁႂ်ႈလုင်းဢိင်ႇတၵ ပွၵ်ႈမႃးဝူၼ်ႉသေ ဝႃႈတေၽႃႇတတ်း ဢမ်ႇၽႃႇတတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ၵမ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းဢိင်ႇတၵ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ တေၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႃႈၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိုဝ်းလုင်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မီးဝႆႉငိုၼ်း 3 သႅၼ်ပၢႆၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႃႈ တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃတႄႉ တိုၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ တီႈၶႃလုင်းဢိင်ႇတၵ ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဢဵၼ်လႄႈ တီႈတႃတိၼ်သမ်ႉ ၶမ်ဝႆႉႁိမ်းလုပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈမၢၼ်ႈႁႆး ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်ငေႃႉ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇတီႈတိၼ်တီႈၶႃ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇလႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

“ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းဢိင်ႇတၵသမ်ႉ ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးဝႃႈၽႃႇတတ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ ၵေႃႈတေလီ။ သင်ဝႃႈ ၽႃႇတတ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆလႆႈ လူႉၵႂႃႇၼႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တႃလီ ၽူဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇပႆလႆႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈဝူၼ်ႉဝႆႉ လၢႆလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ဝႃႈ တေၵႂႃႇႁႃမေႃသေ ၽႃႇတတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈ။

လုင်းဢိင်ႇတၵၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ပႃႈၼၢင်းသႅင်မူၼ်း မီးလုၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈ။  မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုင်းဢိင်ႇတၵၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ပႆႇႁူႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇမီးၽႂ်မႃးယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းဢိင်ႇတၵလႄႈ ပႃႈၼၢင်းသႅင်မူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈမၢၼ်ႈႁႆး ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁဵတ်းသုမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇသေ မုင်းဝႆႉ ၽႃႈယၢင် မၢင်မၢင်ဢွၼ်ႇ။ ၵင်ႈၽႃလၢႆးဝႆႉ ပေႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႆ ဢမ်ႇလွတ်ႈၾူၼ် ယမ်းပႃးၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵိင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း  ၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး  မၢႆၾူၼ်း 09792996151 လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း