Wednesday, June 7, 2023

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈလၵ်ႉ

Must read

 ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ဢၼ်ၶၢႆၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉလၵ်ႉၵူႈဢၼ်၊ လၵ်ႉပႃးၵႂၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈ 11 လၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ သမ်ႉပၢႆၺႃးၶဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် ႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢဝ်ၵူႈဢၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၵိုတ်း လၵ်ႉမူတ်း   ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လဵင်ႉၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇၵႂၢႆးမၼ်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵႂၢႆးမၼ်းယွမ်းၵႂႃႇ ယွမ်းၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇမႃးၼပ်ႉတူၺ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵႂၢႆးမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇ 4 တူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇႁႃတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၺႃးလႃးလႃးယဝ်ႉ။ လႅပ်ႈတေၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵႂၢႆးၾုင်ၼႆႉမီး 10 တူဝ်ပၢႆ။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁဵတ်းၶွၵ်ႈသေလဵင်ႉဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ 11 လၵ်း ႁိမ်းပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽွင်းယိူဝ်ႈလိူင်ႇ တူၼ်ႈပူင်းယၢမ်းလဵဝ် ၸင်ႇလႆႈပွႆႇၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၸွမ်းပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ။

 ယၢမ်းလဵဝ်ၶၼ်ၵႂၢႆးထိုၵ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈတူဝ်မီးမွၵ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃး။ ၶၼ်ၵႂၢႆးမႄႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈထိုင်ၵႃႈၼၼ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢွတ်း။ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 50  သႅၼ်ပျႃး ၊ ၵႂၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ၼႆႉ ႁႃပႆႇႁၼ်လႃးလႃး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈ 11 လၵ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈလဵင်ႉၵႂၢႆး။ လႆႈပွႆႇၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်းတူင်ႈၼႃးပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တေၵႂႃႇလဵင်ႉၶိုၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၼမ်ႉမင်းပုၼ်ႉၼေႈ။ ၵႂၢႆးဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢႆးမႄႈ 3 တူဝ်လႄႈၵႂၢႆးပေႃႈတူဝ်ၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်တိုၼ်းတေသေးလၢႆဢမ်ႇႁၢင်ႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း။ ၸူဝ်ႈပၢင်လွင်းဢမ်ႇၵိုတ်းထၢတ်ႇၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈမီးၼမ် ။

ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ႉမင်းၼၼ်ႉ ၵႆႉၺႃးယိုဝ်းလူမ်ႉတၢႆ။ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸူမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။

ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်းၼၼ်ႉ ပီၵၢႆ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် သေ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၵႆၵႆဝၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း