လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

2679

ယိုၼ်ယၼ်ယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA မိူင်းၸိုင်ႈတႆး

ၶႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလီငၢမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်တၢင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶႃႈဢေႃႈ ။

ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ PSLF/TNLA ၶဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းႁၢႆႉလူင်လၢင်တႄႉယူႇယဝ်ႉ ။ လွင်ႈတၢင်းႁၢႆႉၶဝ်သမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢမ်ႇၵႃး ယိူင်းဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းသူပ်းပၢၵ်ႇၵႂၢမ်းၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းလွႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ လႆႈငိၼ်းမႃးၼႂ်းႁူသၵ်းသၵ်းယဝ်ႉ ။

ဢၼ်တူဝ်ထူပ်းမႃးတႄႉ လႆႈႁူႉႁၼ်ၸုမ်းၶဝ်တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵူၼ်းပွၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် မတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမိူၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးသေ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတွပ်ႇထၢမ် ႁႂ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵမ်းသိုဝ်ႈ ။ ဢၼ်ဢဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလၢႆလၢႆ ။ ၸဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်းၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၺွပ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်။ ဢဝ်ၵူၼ်း / သူၼ် (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) ႁဵတ်းပဵၼ်တႃႈႁူဝ်ႉႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၶဝ်သေ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်း (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉ ႁူႉထိုင်ႁၼ်လႅင်းၸွမ်းလီလီယူႇ ။ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းလူတ်ႉၵႃး ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆလၢႆ ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၊ လူလၢႆၼၢင်းလိင်းတႆး ၊ ၾႆးၸုတ်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PSLF/TNLA ၼႆႉယဝ်ႉ ။

ယွၼ်ႉၵေႃႇၵၢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမေႃသွၼ် ၵူၼ်းယိင်း ၊ ၸၢႆး ၊ ပတ်းပိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈထိုင်မိူင်းလူင် ၊ မိူင်းၵုတ်ႈ ၊ မိူင်းမိတ်ႈ ၊ မိူင်းငေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သမ်ႉပေႃးၸွတ်ႇၵႂႃႇ မူတ်းယဝ်ႉ ။ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဢၢၼ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးပဵၼ်ၵႂႃႇသမ်ႁဵင်ပၢႆ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈမႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း လူတ်ႉၵႃးမႃးပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈမၼ်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ ။ ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁွတ်းလူင်ၵႂႃႇ ၽဵဝ်ႈၵိၼ်ၽဵဝ်ႈဢဝ် ယႃႉတဝ်လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။

ယိူင်းဢၢၼ်း တၢင်းႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ တင်ႉႁူဝ်တေႃႇၵူၼ်းၶူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈသေ ဢဝ်တၢႆလူလၢႆ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႉလႅဝ်ၵႅဝ်မိူင်းတႆး ႁႂ်ႈပေႃးၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။ လိူင်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇမႃးပီ 2015 ၸမ်သဵင်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃႇ သႃသၼႃ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းယႃႇၸူမ်ႁၢႆ ၵိုတ်းပိုၼ်းႁၢႆႉလူင်ၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ဢဝ် တၢင်းႁူႉႁၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သွင်ၽၢႆႇသွင်ၸုမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ၽုတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းႁဝ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း ။ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးဢႃယု ၶူဝ်းၶွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆး ၽႂ်းၽႂ်း ၽၢႆၽၢႆသေၵမ်း ။

တပ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းသဝ်းမၼ်ႈၵိုမ်း ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်းၶႃႈ ။

ၵေႃႉတူဝ်ထူပ်းပိုၼ်ႉတီႈ
ပွတ်းႁွင်ႇ/ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး
ဝၼ်းတီႈ 16/02/2016

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ