ထိုင်/ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

2754

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တဵၵ်းတဵင်မၢပ်ႇမႂ် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် ။

ဝၼ်းတီႈ 05/02/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင်ၼႆလႄႈ ၼၢႆးထီးသႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇလွႆၸႄႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် တၢင်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ် / မၢၵ်ႇဢုၵ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ။ ယၢမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းမၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉႁၼ်ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇဢုတ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ။ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်လူင်းရူတ်ႉၵႃး ။ ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင်ၼႆသေ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ။

သိုၵ်ႈၶၢင်ဝႃႈႁင်း ၼၢႆးထီးသႂ်ဝႃႈ – ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈမၢၵ်ႇဢုတ်ႇၶိုၼ်းတၵ်းလႆႈပၼ် ငိုၼ်းၶႄႇ 2,600 ယႅၼ်ႉ ။ သင်ဢမ်ႇပၼ်ၸိုင် တေဢဝ်တူဝ်ၼၢႆးထီးသႂ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ။

ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႆႈယွၼ်းၼွမ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေ ယွၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 200 ယႅၼ်ႉ ။

ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ သမ်ႉယွၼ်းယူႇ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ယူႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်တႆး ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းႁူႉထိုင် ။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
ၸၢႆးဢၢႆႈ
မၢၼ်ႈၵွင်း လွႆၸႄႈ
15/02/2016

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ