ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇႁိမ်း တပ်ႉၶလယ 9 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

2560

ထိုင်- ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။

လွင်ႈတၢင်း-

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးလွႆ ဢိူင်ႇၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉ ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးသူၺ်ႇၶမ်း ဢႃယု 42 ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇ (ပၺ်ၺႃ) ဢႃယု 28 ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2015 ၼၼ်ႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇဝဵင်းၵေးသီးသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ 125cc သေပွၵ်ႈၶိုၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵေးသီး ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉၵေးသီးသေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းတၢင်းမိူင်းၼၢင်း-မိူင်းၼွင်၊ မိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလွႆၼေႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၽႅဝ်မိူဝ်း တၢင်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းသေ ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တႃႈၵၢင်တၢင်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ မႅၼ်ႈၽွင်းမိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ။ ဝၢႆးသေၶဝ်သွင်ၵေႃႉႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးၶဝ် ၵႂႃႇႁႃၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်- ဝႃႈၼႆ ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၵႃး/ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး (ရူတ်ႉသၢႆ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဢၼ်မၼ်း မႃးလိုဝ်ႈတီႈ ၸလၢႆးၶုမ်ႇၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးလၢတ်ႈမၼ်းဝႃႈ- တီႈမိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းဝႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸလၢႆးၶဝ် ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉသေ ယွၼ်းဢဝ်မႃးၶိုၼ်းဝႆးဝႆးလႄႈ- ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉဢၼ်မႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းတွင်းဝႃႈ- မၼ်းပဵၼ်ၽႂ်၊ ၵႃးမၼ်းပဵၼ်လမ်းလႂ် ပၢႆႉသင်။ ဝၢႆးမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးၶဝ် ၵႂႃႇႁႃၸွပ်ႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထူပ်းဢမ်ႇႁၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇသင် ။

ပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆႁိမ်း 5 လိူၼ်၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/05/2016 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸလၢႆးၶုမ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝဵင်း ၵျွင်းဝဵင်းၵဝ်ႇ (မိူင်းၼွင်) ။ သမ်ႉၵႂႃႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ဝႄႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဢွၵ်ႇပၢင်ႇ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇႁၼ်ၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ လုပ်ႇၵူၼ်း၊ လုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းယုမ်းတီႈၼၼ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇႁၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ သွၵ်းတိၼ်၊ သိူဝ်ႈၽႃႈယၢင် (မူဝ်းၵႃႇ)ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈႁၼ်သိူဝ်ႈ 2 ၽိုၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ တိုၼ်းပဵၼ်သိူဝ်ႈၸၢႆးသူၺ်ႇၶမ်း၊ ထႅင်ႈတႃႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်သိူဝ်ႈၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ။

“ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈႁဵတ်း၊ ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်း။ ပေႃးဝႃႈတူၺ်းၼႆ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉလႆႈၺႃးႁႅမ်တၢႆၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်သင်၊ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း လူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉႁႃႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်သေ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ၊ တႃႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေသုမ်ႇငမ်း တူဝ်ႈထိုင်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ။ ၽႂ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႄႉတႄႉ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉ သမ်ႉမႃးတၢႆတီႈႁိမ်းတပ်ႉ ၶလယ 9 (တပ်ႉမတေႃႇ) မွၵ်ႈ 100 မဵတ်ႉၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉၶႅၼ်းတေႃႈ လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေးသီး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ