ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၸမ်လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းယၢမ်ႈလူႉၼမ်

99

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃး ၸမ်ထိုင်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇ ၸႂ် တၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလူႉ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၼိုင်ႈ

 ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း    ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇတေႃႇလွင်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇ ၼမ်  ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ   မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း  ၶဝ်ႁဵတ်းတီႈ ပဵင်းၼိမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢႆႉမႃးတီႈ ပွၵ်ႉ 6 ။    ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉလုၵ်ႉတီႈပွၵ်ႉ 6 သေ တေၶၢႆႉမႃးၸတ်းႁဵတ်း တီႈပွၵ်ႉ 8 ထႅင်ႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတိတ်းယိၼ်ႉတေႃႇလွင်း ၵူဝ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ဢမ်ႇလီမီး မီးမႃးၵေႃႈ ယႃႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလူႉၵူၺ်း။ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလီမီး ဢမ်ႇလီလဵၼ်ႈ ပေႃးမီးမႃး မၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵူႈ ၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်ထႅင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း လႆႈပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိုတ်းမိူင်းလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း။ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉ   ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 2-3 ပုၼ်ႈ ။   ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မႃးပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင် တေႃႇလွင်းထႅင်ႈသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၼွၵ်ႈသေ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သီႇပေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႈ   ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၵပ်းတၢမ်းၵၼ်မႃး ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လွင်းသုမ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶၢႆရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၾူၼ်း ဝူဝ်းၵႂၢႆး   ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေးတႅၵ်ႇယၢႆႈ  ၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ