သိုၵ်း TNLA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈထိုင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

358

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယူႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်း ယွၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈမႃးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ၶိုင်ႇဢၢင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း၊ ၶဝ်ဝႃႈတေမႃးၵဵပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ႁႃတီႈယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်းသေၵေႃႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵေႃႈႁင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ”

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

“ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈ။ ပဵၼ်တီႈယူႇမႂ်ႇလႄႈ လႆႈတႄႇၶိုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇမူတ်းၶႃႈယဝ်ႈ။ တီႈၼႆႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ယၢပ်ႇတႃႇၵိၼ်ၶႃႈဢိူဝ်ႈ ”  ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ၸဝ်ႈႁၢၼ်မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ တႃႇတွင်ႈထၢမ် ၵူၺ်းၵႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း TNLA ၼႄး သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈယူႇ ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႇသေ ဢၢၼ်းပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈပၢႆႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ