သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတေၶိုင်ပၼ် တႃႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼွၵ်ႈမိူင်း တေမႃးႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝၼ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

134

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇမႃးႁပ်ႉၶူးဝႃးဢွၵ်ႇထမ်ႈၼၼ်ႉ ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၸွႆႈၶိုင်ပွင်ပၼ်တႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပတ်းၽဵဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁပ်ႉပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဢွၵ်ႇထမ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႇသဵင်ႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ   ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းတေတဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ  ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022  ၶူးဝႃး တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မႃး လုၵ်ႈသိတ်ႇ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၸမ်ၸႂ် တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ ထႆႇဝၼ်ႇ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မလေးသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ၸဝ်ႈၶဝ် တေၶတ်းၸႂ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ တေၶတ်းၸႂ် ၶပ်ႉ ၶိုင်ၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတေႃႇမိူင်း တိတ်းတေႃႇႁႃၵၼ် ပေႃး ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈၼႆ တၢင်းၼႆႉတႄႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။

ၵိုတ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်း မႅတ်ႉတႃႇဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ ပေႃးဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးယဝ်ႉ တေယူႇတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းသေ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ