သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ထႅင်ႈ 2 လင်

135

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလွႆပဝ်း 2 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မီးၵႂႃႇ 50 လင်ပၢႆယဝ်ႉ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်းထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/6/2022

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း 2 လင်ၶႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ဝၢၼ်ႈ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/5/2022 ၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ် ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။

“ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼႆႉမႃး ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ