ထႆး ၶိုင်တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမၢၼ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈ BP -1 ၼွင်ဢုၵ်း

135

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် မိူင်းထႆး ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ (RBC) လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်း တီႈဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈ BP – 1 (ၵိဝ်ႇၽႃဝွၵ်း / ၼွင် ဢုၵ်း) ။

Photo: chiang mai news/ လၢၼ်ႇၵိဝ်ႇၽႃဝွၵ်း

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ဢၼ်ၶိၼ်ႁဵတ်းၽူႈၼမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ပေႃးတေလႆႈထတ်းသၢင် ႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးၸွမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်မိုတ်ႈၵိုဝ်းတင်းသွင်မိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်ၾင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈၼွင်ဢုၵ်းၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း တေႃႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတင်းသွင်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တင်းသွင်မိူင်း ။  

ၾၢႆႇၽွင်းၵမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  တႄႉ ႁၼ်လီၽွမ်ႉၸွမ်းတႃႇတေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵိဝ်ႇၽႃဝွၵ်း BP – 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆႉ မီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးသမ်ႉ တိတ်းၸပ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈသင် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ တင်းမူတ်း ၊တေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ