ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

70

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်ႁႅင်း ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA, ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈပႃး PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။   ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း  ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၶႃႈ။ ယၢမ်း လဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶဝ် ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ။ ၼမ်တႄႉ ၼမ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၽွင်ႈ၊ တီႈၵျွင်းၶၢင်၊ တီႈၵျွင်း ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢတ်ႉတလိပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈတီႈၼိုင်ႈဢိတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ။    

“ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇမႃးလႄႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉပၢႆႈ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆမႃးလႄႈ မူႇၸေႊမႃး။ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းၸူး သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ PDF ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႃလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႈမူ၊ ၶွၵ်ႈၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ