ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

122

ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်း တင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း – ပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 15/5/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်း  4 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း – ပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ လႄႈ ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း (မီးခံသေတ္တာ)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈသွၵ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းသေ   လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်း တႂ်ႈမွၼ်ႁူဝ် 5 သႅၼ်ပျႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၸူၼ် 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းသေႁေႃႈၵႃးပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇတမ်ၺႃးၵႃးပႃႊၵျရူဝ်ႊ လမ်းၼိုင်ႈၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႅၼ်းယႃႈ Win ။ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းၸူၼ် ၵွႆၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၸူၼ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေသိုပ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ ပူၼ်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉသေ တမ်ၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းတၢင်းၼႃႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း။ ၵႃးၶဝ်လႄႈ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ။ ၵႃးၼၼ်ႉ တႄႉ ပလိၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ တိူၵ်ႈငိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း (တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ) ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၸေႊ လၢၼ်ႉ တေၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းလွႆသူးတွင်း   လႆႈသုမ်းငိုၼ်းၽွင်ႈ လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ။

ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၽူႈလႆႈလူႉသုမ်းရူတ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ တီႈမူႇၸေႊၼႆသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ပူၵ်ႉၼႃႈသေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃသႂ်ႇ ယွၼ်ႉပေႃႈၶႃႈၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် လႆႈသုမ်းပၼ် ငိုၼ်း 1 သႅၼ်လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ KenBo 125 လမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊတင်း ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 6 လၵ်း တီႈႁိမ်းလွႆသူးတွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆႉမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ ၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႆႈၸႂ်ယူႇၵူႈဝၼ်း/ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ