သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

69

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီးဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းႁႂ်ႈမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈလူင်။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပၢၼ်းၵျီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တူၺ်းဝႃႈၽႂ်မီးငိုၼ်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ တီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ ပေႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ။   ၼႄးဝႃႈပီႈဢၢႆႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတီႈ သိုၵ်း PDF ၶဝ်ၼႆသေတီႉၵႂႃႇ။ ၸႂ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း 80 သႅၼ်ပျႃး။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမူၵ်းယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ၊ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တေၽဝ်ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈႁိူၼ်းယူႇၼႆ တေၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၼႆ တိတ်းလိၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ ပွၵ်ႈတူၺ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၼွၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်လီလီလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈဝႃႈၼႆ။

“ပၢႆလိူဝ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ။ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။ ၵႃႈလႆႈၶၢႆၵိၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶႆႈမူတ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးထႅင်ႈ 3 လိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉတႄႉ တေယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်ႈဝၼ်း။ ပိုၼ်ႉတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းသိူဝ်။ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၻလၢၼ်ႇ) ၵဝ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသဝ်းၵတ်းယဵၼ် ပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်းၽႅဝ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယူႇလႆႈ ၊ ၵႃႈလႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ