ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

3348

ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

Photo: ၼၢင်းထုၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး ၵိၼ်ယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ။ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမၼ်းၼၢင်းမီးလွင်ႈတုၵ်ႉ ဝူၼ်ႉၼမ် ၶမ်ၸႂ်လၢႆလွင်ႈသေ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၼၢင်းတေမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ် လၢႆလွင်ႈလၢႆမဵဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶမ်ၸႂ်ပႃးလွင်ႈ ၸူႉၸူဝ်း ဝူၼ်ႉပွတ်းသေ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ်ၽေးသႂ်ႇတူဝ် သႆႈ/ ႁူင်းၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ဢမ်ႇၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင် ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႇ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉထႃႈထွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၾၢႆႇသွၼ်ၵႃႈ   ၼႂ်းၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ပွၵ်ႉ 6 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ