သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ

49

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈၸိူဝ်းၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၸုမ်းၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၵျူင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း – ယႂႃႇငၢၼ်ႇ။  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵႃး 2 လမ်း ၵူၼ်း 8 ၵေႃႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇမႃးၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈယႃႈယႃ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢိတ်းဢွတ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ဝႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ႁႃႉၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊တေဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆ။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၶႃႈလူင်။ ၶဝ်ၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းဢေႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဢေႃႈ”- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လႄႈတၢင်းၵိၼ်တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၽွင်းသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးထတ်းမၢႆၾၢင်ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၵႂႃႇၸူၵ်းဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပႃႁႅင်ႈပႃၼဝ်ႈ ပႃဢႅပ်ႇၼႂ်းၵႃးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်လၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်း PDF ၶႃႈယူဝ်ႉ။ ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဢႃယု 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႂ်ႉႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးသေ ထဵတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ် ယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵႂႃႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပႃးမႃးၼႆ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်း ႁႃႈႁဵင်ပျႃး။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႃႈၶႃႈ။ လႆႈလူင်းၶၢႆႉပိုတ်ႇႁူဝ်ႉလဵၵ်း ႁူဝ်ႉၼၢမ်ဢၼ်ၶဝ်ႁႄႉဝႆႉၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ ယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်ပီ 2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇယွမ်း 300 ယဝ်ႉ။ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ