Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း လႅၼ်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ၼႆသေ ၸႂ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ 10 ၵေႃႉ  မႃးၸွႆႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်း(လုပ်အားပေး) ၼႆသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇၶၢၼ်းမ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းထိုင်မႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉယိပ်းပၢႆႉၽႅၼ်ႇဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ 10 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းမႃးတင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တေၸႂ်ႉမႃးပႆတၢင်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်။ ပေႃးႁူႉတႄႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇလေႃႇ။ ပေႃးဝႃႈလူၵ်ႉဢႃးပေးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉတႄႉ တေၸႂ်ႉတီႇယုမ်း ၽဵဝ်ႈယိူဝ်ႈ တႅပ်းမႆႉ၊ တေႃႉၽိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈလူး။ ၼႆႉမိူၼ်ၶဝ်လႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉပၢႆသင်ႇဝႃႇ ၼုင်ႈၵူၼ်တႆးမႃးၼႆလူးၵွၼ်ႇလႃႈလူး။” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၵေႃႈပႃးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၼႆႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

“ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်းမႃးၵေႃႈမီး ၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁွင်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈၵႂႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်လႆႈ ၵေႃႉ 5000 ပျႃးၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼႆႉတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆး Silent Strike ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢဝ်ဢူတ်ႇတၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းသေႃႇပၢဝ်ႇမႃးလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေႁၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ်ဝႆႉသေ ၶိုင်ပွင်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး – ၵူၼ်းယူႇၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈပေႃးတေႁၼ်ဝႃႈ လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ် Silent Strike ၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ပေႃးတဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းတေမႃးၸွႆႈ လူၵ်ႉဢႃးပေး ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ႁွင်ႈႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း။ ၵူၼ်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၸင်ႇထိုင်လုမ်းၵေႃႈလႆႈ။ ဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ 3 မူင်းၵေႃႈလူင်းလုမ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈၼႃႇ။ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉ ဢဝ်ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၼိူဝ်ႉမူ တၢင်ႇၵႃးမႃးၶၢႆ ၼႃႈၵၢတ်ႇ။ၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇတႄႉထုၵ်ႇဝႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်” – ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉမႃးၶၢႆၽၵ်းၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၼိူဝ်ႉမူ ဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼိုင်ႈၸွႆႉ 15000 ပျႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လူတ်းၶၢႆ 10000 ပျႃး။ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၸွႆႉ 10000 ပျႃးသမ်ႉ ၶၢႆ 5000 ပျႃး၊ ၶႆႇၵႆႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၶၢႆ 10 – 1500 ပျႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶၢႆ 1300 ပျႃး။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶၢႆပၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးၵူၼ်းမႃးၼမ်ၸင်ႇၶၢႆပၼ်ၼႆသေ ပႂ်ႉထၢႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵမ် 1 ပီ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ၊ တေဢမ်ႇလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼိူဝ်တၢင်း၊ တေဢမ်ႇ လႆႈယုၵ်ႉမိုဝ်းသၢမ်ၼိဝ်ႉ သႅၼ်ႇပၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တေဢမ်ႇ လႆႈတွႆႇမေႃႈတွႆႇပုင်း သဵင်လင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမႃးပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း