ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းသီႇသႅင် 5 ႁဵင်ပၢႆ

64

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆၸိူဝ်ႉ လၢႆပိူင် ၸဵမ်ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ယူႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈပၢႆး ၸႂ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ဢၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ  မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁူင်းသဝ်း လႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၾႆးၵႆႉမွတ်ႇ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ မီးၾႆး သႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇ) ဢၼ်ၵႃႈၶၼ် မိုၼ်ႇပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ လူဝ်ႇၼႃႇၶႃႈ ၾႆးၾႃႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တဵၼ်း၊ ၽိုၼ်း၊ ထၢၼ်ႇ တႃႇႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉသမ်ႉ လူဝ်ႇမူဝ်းၵႃႇ/ ၽႃႈယၢင်၊ မေႃႈဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈသင်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁိူၼ်းယေးၶဝ် ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ၊ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်၊ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ သမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းလူၶိုၼ်းလႄႈပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

“  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈယႃႉတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႈ ၽဝ်၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈ တင်းလင် တင်းလင် ယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်ႁႅင်းသမ်ႉ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵၼ်ပၢႆႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇၶႃႈဝႃႇ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉပၢႆႈမႃးၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတမ်းၸႂ်ႁိူၼ်းယေးသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၵေႃႈ မီးၶႃႈ ဢေႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၵူဝ်မီးၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းမိူၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ မူၵ်းယူႇၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ႁႃလိူင်ႈမႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်ၵဝ်း ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

“  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းၼမ်ၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵူၼ်းပွမ်သေ ယူႇ ၸွမ်းၸုမ်းပရႁိတ သင်ဝႃႈ မီးၸုမ်း PDF ပၢႆႈမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼႆ ၵူဝ်ၶဝ်လၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵူဝ်ၸုမ်းပရႁိတၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွၵ်ႉ တွင်း (Lockdown) ၸႄႈဝဵင်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ် တင်ႈတႄႇ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် 4 မူင်း – 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF မိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တႄႇဢဝ်ႁူဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ