ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသွၵ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

108

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 90 ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသွၵ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းသွၵ်ႇ 14/1/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈထမ်ႇမႃႇယူင်ႇငူၺ်ႇတွင်ႇ မိူင်းသွၵ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 90 ၵေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ် မႃးၵူၺ်း။   ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းတီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီတႄႉ မီးလွင်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ယူႇ။

“တင်ႈတႄႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁွတ်ႈထိုင်မႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵႂႃႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပႆႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပၢႆႈမႃးထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇႁၼ်မႃးထိုင်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းသွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်းၸွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ