ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉၸုမ်းပရႁိတ ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

169

ၸုမ်းပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်းပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႄးဝႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၸွႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၾၢႆႇၼႆႉ ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၼႆသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈ၊ ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇႁႃၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းၵိုင်၊ ၸုမ်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းႁႃလူင်းမႃးၸွႆႈ တၢင်းသီႇပေႃႉၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ။

ပိူၼ်ႈတႄႉ ႁႃငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ မႃးၸွႆႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်း၊ ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸူၵ်းၼႂ်းထွင်းတႆး ႁဝ်းသေ ၵႂႃႇႁႃၸွႆႈၵၼ်၊ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် သမ်ႉတိုၵ်ႉမႃးႁႄႉႁၢမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ၸုမ်း႞ၵေႃႈၼႄးဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇ႞ သေ ႁႄႉႁၢမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉၶႃႈ ”  ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၺႃးႁႄႉ ႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၸုမ်းပရႁိတ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ထုင်ႉမၢဝ်း ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶွင်ၵိၼ် ၶွင်ယမ်ႉ ဢဝ်လူင်းၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းသီႇပေႃႉၵျွၵ်ႉမႄး – ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ်ႉဝႃႈ လႆႈၶၢဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းတၢင်းပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၵိုင် ၶိုင်ဢဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၵႂႃႇႁႃႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပၼ်တီႈၶဝ်ဝႆႉ – ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ