ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ

89

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းသဝ်း လႅင်းမႅတ်ႇတႃႇ (လင်းမေတ္တာပရဟိတ ဘော် ဒါဆောင်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 13/1/2022

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းသဝ်းလႅင်းမႅတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်တႄႉ တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈ ၸႂ်။ ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ၼမ်ႉသၵ်ႉၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႃႈ။  ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးႁဝ်းၶႃႈ ယူႇဝႆႉၼႆႉ လႄႈ တီႈၼမ်ႉၼွင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႆၵၼ်ဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇတေၵႂႃႇတၵ်းမႃးၸႂ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇ ၵႂႃႇသၵ်ႉၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းသဝ်းလႅင်းမႅတ်ႉတႃႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ သၵ်ႉၶူဝ်း တီႈၼွင်ၼမ်ႉ(ရေကန်) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းလႅင်းမႅတ်ႉတႃႇၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ