Sunday, May 26, 2024

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

  ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022  ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ 2 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2022

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ မွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ၊ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇယွတ်ႈလူပ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁူမ်ႈမူႇၵၼ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း/ ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈ။

- Subscription -
Photo: RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2022

ထိုင်မႃး တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းသမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်သေ တွၼ်ႈယိုၼ်ႈသူး ယုၵ်ႉ ယွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶေႉၶဵင်ႇၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း/ ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈယိုၼ်ႈသူးယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶေႉၶဵင်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႄတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်/ ၸိူင်းလႄႈ လႅၵ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉသေ လဝ်ႈမူၼ်ႈ တူၼ်ႈၸႂ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း