ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်လႄႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

42

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ၼႆႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈယူႇ ၵူႈဝၼ်း  ။  သဵင်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ၵေႃႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇ၊ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇ ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈတင်း ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဵမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်း။  မၢင်ၵေႃႉ လႆႈၶူဝ်း ၸပ်းတူဝ်ၵၼ်မႃးၵူၺ်း။ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ သၢတ်ႇသိူဝ်ႇ ၽႃႈၵွပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၼႃႇၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေႁဵတ်းသုမ်းသွင်း ယူႇ ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ”– ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင်း ပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

“ၽႃႈ တူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈဢေႃႈ။  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႄႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ 2-3 ပွၵ်ႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် လူလွမ်ပၢႆးယူႇလီတႄႉ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ် ၶူဝ်းဢုၼ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼမ်ႉၼူမ်းၽွင် ၊ ၼမ်ႉၼူမ်း တႃႇပဵၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်တေပဵၼ်ႁႅင်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ၽႅဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ