သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

88

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၼႆၶႃႈ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်း တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းႁႅင်း။ တၢင်းၸေႊႁႆး ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၸူး တၢင်းသၼ်လွႆ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

“ဢွင်ႈတီႈသၼ်လွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းလွႆယူႇဝႆႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းပုၼ်ႉႁိုဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီၼႆဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ