TCL-PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

49

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸူးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ PDF တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TCL-PDF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇမၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးလူင်း ၊   ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈလၵ်ႉလွမ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူးၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။   ယႃႇပေ ယူႇၸမ်ထုၵ်းထူၸွမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM (NON CDM) လႄႈ ယႃႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း TCL – PDF တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၼႆႉ  တိုၵ်ႉမီး တင်းၼမ်လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် သင်ဝႃႈ ပဵၼ်သင်မႃး သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းၵူႈၶမ်ႈ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်း မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်း။

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆဝၢႆးလင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလဝၵ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇၵႃးသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း TCL – PDF တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PDF ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ