ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယဵၼ်သီႇ ပႆႇမီးၵူၼ်းႁတ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်

47

ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉယဵၼ်သီႇ ပႆႇမီးၵူၼ်း ႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸိုဝ်ႉၸၢႆႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆ  လႄႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇ တႄႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇ။  ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းမႃးပိုတ်ႇၶၢႆ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တႄႉ တႄႉ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတႄႉ မီးၵူၼ်းမႃးပိုတ်ႇၶၢႆႇဢိတ်းဢွတ်း။ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ တေလႆႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ မႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉလႃႈ ပိၵ်ႉၸဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၵၼ် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸင်ႇတေပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶိုင်ႈၼႆႉသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းပိုတ်ႇၶၢႆၵၼ်တႄႉတႄႉ ။   ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး  ၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢေႇ ပႆႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်း TNLA သွင်ၵေႃႉ  မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ။  ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မႃးတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်း သၢပ်ႇဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း   ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း ပဵၼ်လၢႆလင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ