Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးတီႉတီႈမိူင်းၵိုင် ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆ ပႆႇလွတ်ႈမႃး

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် ဢမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး တင်းလင် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။

Photo CJ- ၸၢႆးထဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈမိူင်းၵိုင်သေ ႁၢႆဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငိၼ်းငၢဝ်း

ၸၢႆးထဵၼ်း ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ယွမ်ႇ 12 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးတီႉတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ။ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇတၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး တင်းလင် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၼၢင်းဢႃးမဵင်ႇ  မေးၼၢင်း ၸၢႆးထဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽူဝ်ၶႃႈၸၢႆးထဵၼ်းတင်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈ ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး တီႈသီႇပေႃႉၼႆသေ ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်တီႉဝႆႉၶႃႈ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ႁူႉၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းၶဝ်ၺႃးတီႉၼၼ်ႉ   ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ တူၺ်းမိုဝ်းထိုဝ်မၼ်းသေ ၵပ်းၾူၼ်းမႃး သမ်ႉပဵၼ်မၢႆၽူၼ်း ၸၢႆးမိၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်း ၾူၼ်းၽူဝ်ၶႃႈသမ်ႉ မၼ်းလႆႈၵပ်းၸူးၸၢႆးမိၼ်ႉဝႆႉ။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ  ၸၢႆးထဵၼ်း ၸဝ်ႈၾူၼ်းၼႆႉ ၺႃးတီႉဝႆႉ ၼႆဢေႃႈ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူဝ်ၶႃႈ ဢၼ်ၶႃၺႃးတီႉၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ မၼ်းတႄႉ  မႃးထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၵိုတ်းၽူဝ် ၶႃႈ ၵူၺ်း ပႆႇပွၵ်ႈမႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸၢႆးထဵၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ။ ၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉမီးဝႆႉၶႅမ်းႁၢင်ႈမၼ်းၸၢႆးဢၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းလၢႆးသိုၵ်း RCSS ဝႆႉ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ၺႃးတီႉၵူၺ်း ၼၢင်းဢႃးမဵင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းသမ်ႉ မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မၼ်းသႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း  ၶူဝ်းလၢႆးဝႆႉၶႃႈၼေႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်မၼ်းသႂ်ႇၶူဝ်းလၢႆးသေ ထၢႆႇႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းပွႆး။ ၶဝ်သမ်ႉမွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇၵႃႈတီႈပွႆးၶဝ်။  မၼ်း ၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ၵႃဝႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသေ ၵႂႃႇၵႃႈတီႈပွႆး ။  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းလၢႆးသေ ထၢႆႇႁၢင်ႈဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း  ႁဵတ်းၼၼ် ၵူၺ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၶူဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်ပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းသင်သေဢိတ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးသေဢိတ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထဵၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။  ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။  ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ၼၢင်းဢႃးမဵင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်း SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ။  တေထတ်းထၢမ်တူၺ်းတၢင်းပိုၼ်ႉတီႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ  ။ ဢမ်ႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ တီႉၺွပ်းၵၼ်။ ၵဝ်တီႉၺွပ်းမႂ်း မႂ်းတီႉၺွပ်းၵဝ် ႁဵတ်းၼႆဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းဢၼ် သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းဝႆႉၼႆ ၺႃးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၾၢႆႇပူၼ်ႉၾၢႆႇၼႆႉသေ မီးၽေးၼမ်ဢေႃႈ။   ဢၼ်ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ႁၢင်ႈၼႂ်းၾူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၶႃႈလူးၼၼ်ႉ တီႈတၢင်းပၢင်ႇၵေႇတုၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထဵၼ်း  တင်း ၼၢင်းဢႃးမဵင်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ။ လုၵ်ႈလၢင်းတင်းသွင်ၵေႃႈမွင်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းမီးတီႈလႂ် ယူႇတီႈလႂ်။  ပေႃးၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇငၢဝ်းၸူးႁဝ်းၶႃႈတင်းႁိူၼ်းၵေႃႈၶႅၼ်းဢိၼ်ႉဢေႃႈ။    ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵိၼ်မၼ်းၸၢႆး ႁႃလဵင်ႉႁဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း  ၽူဝ်ၶႃႈဝႆးဝႆးသေၵမ်း။ ၽူဝ်ၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ”-  မေးၸၢႆးထဵၼ်း  ႁႆႈသေလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပွတ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။  ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁဵင် ၊ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းၾၢႆႇ ပုၼ်ႉၾၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းထဵတ်ႈထၢမ် မီးၵူႈဝၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထုင်ႉမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ တၵ်ႉတိူၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း  ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်လီလီ တႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွတ်ႈၽေး  – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း