သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈတဵမ် 58 ပီ

70

သင်ႇၶတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရႃႇတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃထုပရႃႇတိတ်ႇ
Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်ယွၼ်းသူး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ႇၶတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး သုတ်ႇမုၼ်းပၼ် တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃꧣသံဝရ ဢႃယု ထူၼ်ႈတဵမ် 58 ပီ ဢၼ်တေထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၼႆႉ တီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရႃႇတိတ်ႇ သွႆး/ၵိဝ်ႇ 44/1 ယၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး သၢႆဝၼ်း သုၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 တွၼ်ႈၵၢင် ၼႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတွၼ်ႈ ယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးၸုမ်းဝုၼ်ႉ ၺႃꧣသံဝရ ဢႃယု ၸဝ်ႈႁဝ်း တေတဵမ် 58 ပီ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈႁဝ်းတႄႉ မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊ ရီႊၵူႈပီဝႃႈၼၼ်သေ တႃႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈၵၢၼ် တၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ်သေ ပေႃးၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆ ၵူဝ်ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇမႃးၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူး သုတ်ႇမုၼ်းသၢင်ႈပရႃႇမီႇၸွမ်းၵၼ် တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၽႃဝၼႃတြႃးတႃႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၸဝ်ႈတေတဵမ်ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ။

ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃထုပရႃႇတိတ်ႇ
Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်ယွၼ်းသူး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ႇၶတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

 တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး Ph.D, M.A လႄႈ B.A ၼႂ်းပီ 2021 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း 2 ပၢင်။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တွၼ်ႈဝၢႆး ဝၼ်းသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D, M.A B.A ၼႂ်းပီ 2021   တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊ ၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လႄႈ   တၵ်ႉၵႃႇဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။  ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးၼႆႉထႅင်ႈၶႃႈ”- ၸဝ်ႈၶူး သၢႆဝၼ်း သုၼၼ်ႇတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃထုပရႃႇတိတ်ႇ
Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်ယွၼ်းသူး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ႇၶတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 50 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A (48) ၵေႃႉ၊ M.A (1) ၵေႃႉလႄႈ Ph.D (1) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ႇၶတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သထုပရႃႇတိတ်ႇၼႆႉ မီး သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 600 ပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပိူင်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီ ငၢမ်းၵႂႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ