Saturday, May 25, 2024

TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသေလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းပီသဵင်ႈၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်ၶၢင်းပွင်ႉ။

Photo SHAN- ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း 29/6/2021

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပီတေသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵေႃႈ ၼမ်မႃး ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ် လႄႈ ၸုမ်းလႂ်ၵဵပ်းၵေႃႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်။ ဢမ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်မေႃႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ပၢႆႁွင်ႉဢဝ်ပႃး လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႂႃႇပႃးသေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈလွင်ႈတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ။ ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼေၶဝ်ဝႃႈ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ တီႈၸုမ်းၶဝ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၊ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပၼ်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း TNLA ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင်လႄႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းယႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သမ်ႉႁွင်ႉဢဝ် တူဝ်တႅၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇ – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶွၼ်ႇဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ယွၼ်းမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ပေႃးပဵၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ၵေႃႈ ယွၼ်းၼမ်။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶၢႆယူႇၼၼ်ႉသေ လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵင်းၵၼ်။ တႅမ်ႇသုတ်း 5 သႅၼ် 10 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇထိုင် 50 သႅၼ် – 100 သႅၼ်ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၸၢႆး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈပၼ်တၢမ်ႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၸပ်းၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃငိုၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉ  ယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ၊  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းၸွမ်း၊ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်သမ်ႉမႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃ ၵိၼ်လီလီ ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈတူမ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈၼႆႉ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဝူၼ်ႉဝႃႈတေၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႆႉသေ တေၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈယဝ်ႉၶႃႈ ။  ယူႇၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ  “ ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလူၼ်ႉၵဵပ်းလိူဝ်၊ ဢမ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁၢပ်ႇၼၵ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵပ်းၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸုမ်းႁဝ်း တူၺ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသေ တတ်းမၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၵဵပ်းၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈမၼ်း လိူဝ်မႃႇ လိူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁၢပ်ႇၼၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵဵပ်းတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၼိုင်ႈပီၼႆႉ ႁဝ်းႁႂ်ႈ ထၢမ်းပၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူၺ်းၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းႁဝ်းသေ မႃးသူင်ႇႁင်းၵူၺ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပေႃးႁွင်ႉယွၼ်း ၸင်ႇ သူင်ႇပၼ် ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ပႆႇလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶႅမ်ႉ၊ ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ် မိူၼ်ယၢမ်းလဵဝ်။

ယၢမ်းလဵဝ်ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်မႃး တေမီးသွင်ပီယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶႆၢဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းသမ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃးတီႉၺွပ်း၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈလၵ်ႉလွမ်ဝၢင်းမၢၵ်ႇ၊ ငွႆးယိုဝ်းၵၼ် ၊ ၶွၼ်ႇၵေႃႈလႆႈပၼ်ၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း