ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈဝဵင်း ပိူတ်ႇၶိုၼ်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းဝဵင်း

94

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ် ပိုတ်ႇ lockdown ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိူၼ်း (Stay at home) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇလွင်ႈပူတ်းပွႆႇၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈ ဝဵင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼၼ်ႉ ပူတ်းပွႆႇပၼ် ၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 9 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵဵင်းတုင်၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ လွၵ်းၸွၵ်ႇ၊ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႆသေတႃႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် မႃးတၢင်းလႂ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၵၼ်တႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈ တေႃႈၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိုတ်ႇပၼ် ၵၢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းဝဵင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢၵ်းပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃး သေ လႆႈၵၵ်းတူဝ် 14 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၶႅၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈၸပ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈဝဵင်းၵူၺ်း ဢၼ်ပူတ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။  မိူၼ်ၼင်ႇ တိူင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် 4 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် 1 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း 1 ၸႄႈဝဵင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း 1 ၸႄႈဝဵင်း၊ တိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတ လေး) 6 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း 1 ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်း ၵၢၼ် Lockdown ဝဵင်းပၼ်ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ