ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းပၢင်လွင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

35

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်းထႅင်ႈ တႃႇ 14 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇ။

Photo CJ- ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵၢင်ဝဵင်းသမ်ႉပေႃးယဵၼ်သိပ်ႇသိပ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းပၢင်လွင်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း  တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ႁႅင်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယၢပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဵတ်း Sime – Lockdown သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ သိုဝ်ႉဝႆႉၼမ် ဢၼ်သိုဝ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်းဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ႁေႃႇ/ ၸွၵ်းသေ ဢဝ်မိူဝ်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 2,300 ပၢႆ လူႉတၢႆ 23 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်းယူတ်းယႃ ဝႆႉ 25 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ