ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

66

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု တိုၵ်ႉၵိုတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းပၢင်ႇၵေႇတု
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ ပၢင်ႇၵေႇတုမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 90 လင် ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မီးၽၢၵ်ႇလိူၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇ မီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈထႅမ်။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတုၼႆႉ တင်းမူတ်းတေ မီး 300 ပၢႆ ပဵၼ် 90 လင်ၶႃးႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်   မီးၽၢၵ်ႇလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈထႅမ်။ ဢၼ်လူဝ်ႇတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼၼ်ႉမႃးသေ ယူႇတီႈ RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽႄႈလၢမ်းမႃးတၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ တူင်ႇလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ