Friday, March 1, 2024

ၸူၼ်လိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇတင်းငိုၼ်းတင်းၶမ်းႁိမ်းၸမ် 1 လၢၼ်ႉငိုၼ်းထႆး။

Photo CJ- ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈသၢင်ႇသေ သွၵ်ႈတဝ်ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇတီႈမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းၸူၼ်သွင်ၵေႃႉၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးသၢမ် ပႃႈၼၢင်းမႃး ဝၢၼ်ႈသေႃႉၵူင်မႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းထႆး 7 သႅၼ်ဝၢတ်ႇလႄႈ ၶမ်း 12 ဝၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ငိုၼ်းၵဝ်ႇ လႄႈၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ် ၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်းမွၵ်ႈငိုၼ်းထႆး 1 လၢၼ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးသၢမ် ပႃႈၼၢင်းမႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇႁိူၼ်း။  ၶႃႈတင်းမႄႈသမ်ႉ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပိူၼ်ႈ။ ပေႃႈသမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ တီႈႁိူၼ်းမီးၽႃႉၼွႆႉ (ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ) လၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တူၼ်လဵဝ် လုၵ်ႉတီႈဝတ်ႉသေမႃးဢႅဝ်ႇႁိူၼ်း၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်ႈ/ ငႃမၼ်းၸဝ်ႈဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈဢဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း/ ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်၊ ၶမ်း 12 ဝၢတ်ႇ၊ ငိုၼ်း ၵဝ်ႇ 30 တူဝ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽႃႉၼွႆႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေလဵၼ်ႈမႃးလၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်မႃး ဢဝ်ၵွင်ႈငႃဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမွၵ်ႈဢႃယု 25 ပီထိုင် 30 ပီၼႆႉ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းၼႃႈဝႆႉလႄႈၶႃပဵၼ်ၽႂ်  လုၵ်ႉလႂ်မႃးၸူၼ်ၵေႃႈၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်တီႉလႆႈ။  

ၵူၼ်းမိူင်းၽူင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ၸူၼ်လိူင်ႇၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈတလဵဝ်။ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၽႂ်ဢမ်ႇယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ တလဵဝ်တႄႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်းမိူင်းလူင်ၼႆႉႁတ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁၼ်သင်ၵေႃႈဢဝ်မူတ်းဢမ်ႇဝႆႉသင်။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆႉတႄႉ ၶႆႈဝႃႈႁၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းဢေႃႈၼႆႉ”– ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းထႆး 2 သႅၼ်ပၢႆ ၶမ်း 20 ဝၢတ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁၢႆႉၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 -2 လမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်လႄႈ ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်း ၵိုၼ်းငိုၼ်း ၶွၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်တၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်။ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း