သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ

109

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမိူင်းလီ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo Eastern Review – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2019)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵျွင်းမိူင်းလီၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7-8 မူင်းၼႆႉၶႃႈ။ ပဵၼ် ၸုမ်း လႂ်တင်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ လွင်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတႄႉၵေႃႈ ၵူဝ်တႄႉၵူဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၶႂ်ႈယၢမ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဢေႃႈ ။  ယၢမ်းလဵဝ် သႅၼ်ဝီႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းသုၵ်ႉယုင်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

“လွင်ႈၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၺ်း သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ်ၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၼႃႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် တၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ။  ယူႇၸွမ်းတၢင်းလူင် သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေ ပၵ်းဢဝ်လူမ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်း ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းယဝ်ႉ ၶဝ်လွတ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႈယဝ်ႉလူး  ပေႃးၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၺႃးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းလီၼႆႉၵူၺ်း ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝူင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေ ပၵ်းဢဝ်လူမ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇတေၶၢႆႉထွၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2021  ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ႁူဝ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်း မွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆၾၢႆႇတူၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇတပ်ႉၶဝ် ပဵၼ်လၢႆၵမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၸွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ  မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတူင့်ၼိုင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ့်ဝႃႈ တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈသၢႆၼၼ့် မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင့်ၼိုင်ယူႇဝႆ့ၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပွတ်းသၢႆ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ