ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

62

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 416 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇမိူဝ်းၶဝ်ႈသူၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်း  ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 416 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ၶျွင်းသူင်ႇ၊ တႃႈတေႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇတႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းလႆႈၶႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈသေဢိတ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆၶဝ်တေ ၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇထိုင်သေ လႆႈၶီႇႁိူဝ်းၽႅဝ်မႃး  ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢၼ်သိုၵ်း  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ တိုၵ်ႉငႃၵၼ် တေပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၼ်ၸႂ် ပဵၼ်လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ တႃႇၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်တေႃႇႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်။ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇ ၊ ၺႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်  တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းၼႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်လႆႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ႁႃၵၢၼ်တႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ၼႃးၶႃႈ ပေႃးၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းလႂ်။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ လွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ၾင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈ/ ပူတ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်သေၵမ်း မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈသင် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်းထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ လွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇထၢင်ႇၽိတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၾၢႆႇလႂ်မႃးၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈႁပ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၽႂ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႈလႆႈႁပ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသင်ၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း ဢမ်ႇဝႃႈ မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်။ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်း ၸၢၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁၵ်ႉၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် သေၵမ်း”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ