ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိုတ်ႇပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

64

ၶူဝ်ႊဝီတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၸပ်းပႃးၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၼမ် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး ၊ ၵၢတ်ႇလူင်သမ်ႉၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇ။

ၵၢတ်ႇၶူဝ်လမ်
Photo Kholum Youth-ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ပၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼမ်ၵိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၽႄႈ လၢမ်းၸူးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇမၵ်း တတ်းသင် ပိုတ်ႇၶၢႆၵူႈဢၼ်ၶႃႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ် ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၊ ဢမ်ႇမၵ်းမၢႆဝႆႉပၼ်ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႈမၢႆ လူမ်းမႆႈ ၽႂ်။ ပေႃးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးၵၢတ်ႇတႄႉ ၸၢင်ႈပႃးၵၼ်ယၢပ်ႇတင်းမိူင်း ၵူၼ်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈပၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတႅၵ်ႈပၼ်သင်၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇ ယင်းဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ  ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း  ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵူဝ် ၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးႁွပ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်  မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်၊ လူႉတၢႆလၢႆၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်းလၢႆၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉလၢႆၵေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး သဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃး။  

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉမႃးသေ တိုၵ်ႉမႃး ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/201 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ