ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

39

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇလၢႆဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတုတင်း ႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁူဝ်ၵူၼ်း  3,200 ပၢႆၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ် လူဝ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၽႃႈဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ မုင်းၵၼ်သေ ယူႇၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵတ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ  ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတု လႄႈ ႁၢမ်းငၢႆး။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း  ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,233 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး 988 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈမႃး တေမီးၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတၢင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ