ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC, JICM ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တႅပ်းတတ်းဝႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC လႄႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း UPDJC တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း

ထၢမ်-မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/02/2018 ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် UPDJC (ၸုမ်းႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) လႄႈတင်းပၢင်ၵုမ် JICM (ၼႃႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း) ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းမီးပိူင်မၼ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် UPDJC လႄႈတင်းပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇယႂ်ႇမီးယူႇ 4 ႁူဝ်ၶေႃႈ။
1.မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ မၼ်းမီး 8 ၸုမ်းၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမီးမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၸုမ်းပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ LDU ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်း မူၼ်ႉမႄးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၼ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉ ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းတေမီးၶွမ်ႊမတီႊ လၢႆၸၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈမႄးမႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် JICM ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမူၼ်ႉမႄးမႃး မီးလုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း။ ဢၼ်ၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။

2.ယိူင်းဢၢၼ်းၶေႃႈ 2 ၼႆႉ ပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးပိူင် ToR (ၼႃႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး) မၼ်းဝႆႉဝႃႈ- 3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၸတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ် JICM ႁဝ်းၵမ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2017 ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈမၼ်းတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်သုင်သုတ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမီးပၼ်ႁႃဢီႈသင် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း NCA ဢၼ်တၢင်းတႂ်ႈဢမ်ႇၵႄႈလႆႈၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်သုင်သုတ်း။ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ 8 ၸုမ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်း ဢၼ်သုင်သုတ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းဢၼ်သုင်သုတ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ တင်ႈတႄႇၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်းၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်မႃးတၢင်းတႂ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၵႄႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေမႃးၵႄႈလိတ်ႈတီႈၼႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် JICM ။

3.မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးၶမ်ၵၼ် မီးပၼ်ႁႃယူႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈပႆႇမိူၼ်ၵၼ်။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈပႆႇမိူၼ်ၵၼ်၊ တိုၵ်ႉမႃးၶမ်ၵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ သွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉၶေႃႈတီႈ 3 ။

4.ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်ဝႃႈၼႆၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ ၼိုင်ႈပီတေလႆႈႁဵတ်း 2 ပွၵ်ႈ၊ ဢၼ်တေႁဵတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ (2017)။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၶိုၼ်းထိုင်လိူၼ်မေႊထႅင်ႈ မၼ်းတေၸမ်ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၸတ်းထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈမီး 4 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉသေမႃးဢုပ်ႇၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် UPDJC လႄႈၶိုၼ်းႁွင်ႉပႃးပၢင်ၵုမ် JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2018 ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၊ ဝၼ်းတီႈ 28 ပၢင်ၵုမ် JICM ။

ထၢမ်-ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 7 သေတႅပ်းတတ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2018 ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈတႄႉ?၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၵႆႉလိူၼ်ႈၶၢႆႉမႃးတိၵ်းတိၵ်းလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

တွပ်ႇ-မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် JICM ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ၼႆႉ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၼိုင်ႈပီ 2 ပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈႁဵတ်း၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၶိုၼ်းမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းႁိုင် မၼ်းဢမ်ႇပေႃးလီတႃႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ယၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးမႃးပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ၊ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမႃး။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၼႂ်းပီၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးၶမ်ၵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇလႆႈႁဵတ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈမၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းတိၵ်းတိၵ်း ၼိုင်ႈပီ 2 ပွၵ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ၊ တေပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်တႄႉ ဝႆႉထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တေၶတ်းၸႂ်၊ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈႁဵတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတေႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ။

ထၢမ်-ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 10 ၸုမ်း၊ ၸွင်ႇမၼ်းမီး လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် တင်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း၊ ငဝ်းလၢႆးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီး 8 ၸုမ်း၊ ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း၊ ပေႃးဢဝ်တင်းၼမ်ဝႃႈမီး 10 ၸုမ်း၊ မီးၵေႃႈလီ၊ ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼမ်မႃး၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးႁႅင်းသဵတ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ်လီလီ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ႁႅင်းသဵတ်ႈႁဝ်းၶႃႈတေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီ၊ ၵူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ။
ထၢမ်-လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉ သမ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈ 10 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA တမ်းဝၢင်းဝႆႉ။ NCA ၼႆႉမၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေလုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေလႄႈ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း။ ပေႃးဝႃႈလႆႈမႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမႃးပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ တေႃႈလဵဝ် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼႆ ယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸုမ်းၸိူဝ်း ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸင်ႇတေၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင် NCA ဝႃႈၵေႃႈလီ၊ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၵေႃႈလီ မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းသမ်ႉမီးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇ EAOs ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၵေႃႈလီ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈလီ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆၵေႃႈ မီးတီႈႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈတေၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမႃးဢမ်ႇမႃးတႄႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၵေႃႈမီးတၢင်းမၼ်းယူႇ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးဝႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆ မၼ်းတေၸၢင်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင် မၼ်းဝႃႈ ပေႃးပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း၊ ပႆႇၸၢင်ႈမႃးတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်း။ တႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်တႄႉ ၽၵ်းတူဢမ်ႇဢိုတ်းဝႆႉ၊ ပိုတ်ႇဝႆႉယူႇ။

တႃႇတေၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃးတင်းသဵင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁဝ်းမီး 20 ၸုမ်း၊ 10 ၸုမ်းတႄႉၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 10 ၸုမ်း၊ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ မႃးၺႃးၵၼ် ၶဝ်ႈပႃးတင်းမူတ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ။ ဢၼ်ၼႆႉတၢင်းႁဝ်းၶႃႈသိပ်းၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈၵွင်ႉၵၼ်၊ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ပေႃးၸၢင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉၶဝ် ၶဝ်ၸဝ်ႈပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးၸၢင်ႈလၢတ်ႈ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပႃးၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁႃလၢႆးမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ်-ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇလႆႈႁဵတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်းသေတႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ တင်းမူတ်းႁဝ်းႁဵတ်းမႃး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတႄႉမၼ်း ႁဝ်းယင်းပႆႇႁၼ်ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈသင်မႃးတႄႉတႄႉ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၵေႃႈလီ၊ ၸုမ်းဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈလီ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈမႃးၽွၼ်းလီ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတေတင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ ႁဝ်းတေလႆႈမီးပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လၵ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၼင်ႇၼႆ။
မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီး 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ 1.ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပေႃးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ပေႃးၼၼ် တႃႇတေလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ တေလႆႈမီးသင်၊ မႄးႁဵတ်းဢီႈသင်။ ပိူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈဢၼ်ၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ပေႃးဝႃႈႁဝ်း တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၼ်းတေလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းပိူင်မၼ်း။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး။ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း၊ တိူင်းၽႂ်တိူင်းမၼ်း တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ တင်ႈတႄႇၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိူင်မၼ်း လၵ်းၵၢၼ်မၼ်း။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈတီႈ 5 ၵၢၼ်တီႈလိၼ်လႄႈၶူဝ်းၶွင် သၽႃႇဝၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်၊ ႁဝ်းတေႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈသမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈမီးပိူင်ဢွၵ်ႇမႃး။

မိူဝ်ႈလႂ်လႆႈပိူင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ တေမႃးပဵၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပေႃးလႆႈမႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်မၼ်းသေ ၸင်ႇတေမႃးမႄး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ မႄးတွၼ်ႈလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပေႃးမႄးယဝ်ႉၸင်ႇတေၸၢင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေမႃးထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ။

ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း၊ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈမႃးပဵၼ် 4-5 ႁူဝ်ၶေႃႈၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် 10 ႁူဝ်ၶေႃႈ 20 ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ လွင်ႈၼႆႉမီးတီႈလၢႆၾၢႆႇ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ တေယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇတင်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်းမွၵ်ႈၵႃႁိုဝ်၊ မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈယူႇ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢ ၼ်ႇတွၼ်ႈ 2)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here