Saturday, June 15, 2024

သင်ၶၸဝ် မဵတ်ႉတႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸူးၶူးဝႃးၸဝ်ႈ

Must read

ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈၸပ်း ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: Maha Wong- သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ၼႆႉ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈၸမ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ  ။ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈ တေပိၵ်ႉဝႆႉထႅင်ႈတေႃႇထိုင်တၢင်းပဵၼ်ပေႃးယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈ ၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈထမ်ႈမိူင်ႈၵႅတ်ႇတႄႉ လႆႈ Lockdown ဝႆႉ   တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တႄႇၽႄႈလၢမ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ။ ပိူင်လူင်   ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းမႃးၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸပ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉၶိုၼ်ႈထမ်ႈ။ ၵူဝ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၶူဝ်းလူႇ သေၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းထမ်ႈ။   ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇ လႆႈႁၢမ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 3 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၵႃး။ ၵွပ်ႈဝႃႈတူၼ်ႈတီးဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မူႇၸေႊ၊ၼမ်ႉၶမ်း၊သီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေဢမ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃၵေႃႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2021  ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း တီႈထမ်ႈ ထမ်မ ၵမ်ႇၽီႇရ သႃသၼႃ  ၸွမ်ႁိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း   ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ  တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

 ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ်ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉတႄႉ ၵူႈၵေႃႉၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်၊ ဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ။ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ လီလီ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇဝႃႈတေတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းတႃႇ 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း။ ပေႃးထႅင်ႈ 7-8 လိူၼ်ၵေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၸဝ်ႈတေတဵမ်ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 2/9/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီး 2,460 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်မီး 1,890 ပၢႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း