Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ လူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လူႉတၢႆ  ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 80 ပၢႆ လူႉသဵင်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇဢေႃႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးတီႈၼၼ်ႈသေ ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလႆး သူင်ႇဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ။ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶေႃႈတွပ်ႇ တေဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွင် ၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင်သေ  တီႈၽူႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။  ၵူၼ်းႁိမ်းၸမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢႆၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းဝႆႉထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ႁင်းၶေႃ  ။  ၵူၼ်းထဝ်ႈဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းတီႈပၢင်သဝ်းသေ  ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းလႆႈထတ်း။

“ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 80 ပၢႆ  ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၵိုတ်းၾၢႆႇလင် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းႁူႉမႅၼ်ႈသေ သမ်ႉမႃးတၢႆ ။ တင်ႈတႄႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းသွင် ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင်ၼၼ်ႉ တီႈၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႃႈလူင်တႄႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးတင်ႈတႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ”- လုင်းၸၢႆး လႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ မွၵ်ႈလိူၼ် ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း ယဝ်ႉသေတႃႉ  ယူႇယူႇတိုၵ်ႉမေႃးၶိုၼ်းယူႇ ဢိတ်း ဢွတ်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေလႆႈဢွၼ် ၵၼ်  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ တၢႆႁၢႆၵၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းတိတ်း ၸပ်းငၢႆႈ ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႉ ပဵၼ် တင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႅင်ႈတင်း ၼမ်။ တႃႇၸုမ်းပရႁိတသမ်ႉ လူဝ်ႇ ၶိူင်ႈၶူဝ်း PPE တႃႇၶဝ်ၼုင်ႈသေလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉသေ ယူႇဝႆႉ တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ ယႃႇၵႆႉၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈ ယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ငၢႆႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸဵဝ်းလႄႈၼၢၼ်း တေမႃးၸွႆႈယူႇ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈ သင်”-  လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2,500 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ လႄႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း