Tuesday, June 18, 2024

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢႆၶိူဝ်း ၽူႈတွႆႇတိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း မိုဝ်းၵီႊတႃႊ(Guitar) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ– “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပီႈလိူၼ် ၶိူဝ်းၶမ်း ၽူႈတွႆႇတိုင်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိုဝ်းဢေႃႊၵႅၼ်ႊ (Organ) လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။ တၼ်းလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ပေႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ ၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆ။  ပူၼ်ႉပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9/1/ 2022 တေၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 12 ပီယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈၼၼ်ႉ မိုဝ်းၵွင် (Drum) ပဵၼ်ၸၢႆးယီႈမူၼ်း၊ မိုဝ်း (Bass) ၸၢႆးသၢမ်လေႃး၊ မိုဝ်းဢေႃႊၵႅၼ်ႊ (Organ) ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်းလႄႈ မိုဝ်းၵီႊတႃႊ(Guitar) ၸၢႆးသၢႆၶိူဝ်း။ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်းၼႆႉ  ပေႃးပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းမႃး ၵႂႃႇတွႆႇတိုင်ႈမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၼ်တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈမူၼ်ႈၸႂ်ၵူႈတီႈ။ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ် ပဵၼ်ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ  ။

“ၸုမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵေႃႇတၢင်ႈမႃး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈၸုမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လုင်းသၶႁ/ လုင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉတၢင်ႇပၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ လုင်းႁဝ်းၶႃႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ 4 ပီယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမၼ်း ၸဝ်ႈမႃးၵူႈပီၶႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လုင်းႁဝ်းၶႃႈလူႉသဵင်ႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ သွင်ပီမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶႃႈ”-  ၸၢႆးသၢႆၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းပရႁိတ၊ ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်လၢႆ လူးၵွၼ်ႇ ။

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ လူႉသုမ်းၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။  ပႃးတင်းၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်း ၶမ်း ၼႆႉ   သေလၢႆၵျႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽူႈ ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း၊ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်း “ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း” လူႉသဵင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ  ဢွၵ်ႇၽိုၼ် လိၵ်ႈမွင်ၸႂ်   ၶေႃးၶူမ် ၸွမ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၼႃႈႁေႃတေႃ ႁိူၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်း ။  

ၸၢႆးလိူၼ်ၶိူဝ်းၶမ်းၼႆႉ ၸႃတိ တီႈယူႇ မၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းၵႅဝ်ႈ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ  ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 1,036 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 59 (သဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းၵၢၼ်) ပႆႇပႃးၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်လူႉသဵင်ႈ၊ ယႃ ၶႅၼ်း 847 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 130 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း