ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ

50

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Photo by Tun Naing Oo, Kyawzawlin Lin, Ko Naing, SENA, Ko Naing – ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ။ မၢင်တီႈ ထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း လူႉသုမ်း လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။

ဢူးတဵင်းထုၼ်း ၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ ၾူၼ်တူၵ်းယဝ်ႉ  တင်းၼမ်ႉ တင်း ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ လႆမႃးၸွမ်းၵၼ်။ တၢင်းၵၢတ်ႇ တႃႈလေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈမူတ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ တႅမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူမ်ႈၼမ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ တူၵ်း ႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်ႉၶထႅင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸဵမ်ပၢၼ်လႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပီ။ ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၵႆႉၶိုၼ်ႈလွႆတႅပ်းမႆႉ ယႃႇထိူၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်ထီႇမႃး ၊ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ သွင်ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Credit to Photo by Tun Naing Oo, Kyawzawlin Lin, Ko Naing, SENA, Ko Naing – ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

“ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ထီႇမႃးဢေႃႈ။  ၼမ်ႉဢၼ်လုပ်ႇထူမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လူင်းမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းယႃႉထိူၼ်ႇပႃႇသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၾိင်ႈၾႃႉ သၽႃႇဝ  ၵေႃႈပႃး ။ တူၼ်ႈမႆႉ တႃႇတေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼမ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼမ်ႉၼႆႉ  ထူမ်ႈငၢႆႈ”-  ဢူးတဵင်းထုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

  ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေး ၸွမ်းၼႂ်းၶူးဝဵင်းၵေႃႈ တၼ်၊ ယုၵ်း ယၵ်း ဢိုတ်းၶမ် ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆလႄႈ ၸင်ႇလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းယေး။

ၵူၼ်း  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူၼ်ႉပႅတ်ႈ ယုၵ်းယၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁွင်ႈတၼ်  ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၶႃႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉ လူၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။   ၵၢမ်ႇလီၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ တၼ်းၵႅတ်ႈၵင်ႈၶိုတ်းလႄႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ လႄႈ ႁိမ်းၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ