Tuesday, June 18, 2024

တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတီႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈႁႅင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးသူင်ႇၶၢႆထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

Photo Credit to – L Saishananyar လင်းခေးသူ/သားတို့စုစည်းရာ-ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်မႃးလႅၵ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း

ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝႃႈတႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတေလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးၵိုတ်းဝၢင်းၶၢႆတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ လႆႈႁၢႆးငၢၼ်တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၊ ဢဝ်ဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈသေၵႂႃႇတေႃႉမႃးၸႅၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်။

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢွင်ႈတီႈၶဝ်သိုဝ်ႉၶၢႆလႅၵ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵႂႃႇပႂ်ႉသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်။ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 သေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလူင်လၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။   

ၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မီးလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃၵူၺ်းဢေႃႈပိုတ်ႇဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပိၵ်ႉမူတ်းၶႃႈ။ ၽၵ်းတူၵၢတ်ႇၵေႃႈပိၵ်ႉဝႆႉ။  ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉ တၢင်းၵႂႃႇၵျွင်းၵမထၢၼ်းပုၼ်ႉ  ၵေႃႈ ၸင်ႇႁႃမီးၵူၼ်းႁတ်းမႃးၶၢႆၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ။ ပိူၼ်ႈ ၸင်ႇႁႃပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၶၢႆတေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။  ပွၵ်ႉၽႂ်ပွၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈမီးၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်ယူႇၶႃႈၼႃႇ။ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇၽူင်းဢဝ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးသူင်ႇပၼ်ထိုင်ႁိူၼ်းဢေႃႈ ဢမ်ႇမႆႈၸႂ်ၶႃႈတႃႇၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႄႉ”-  ဝႃႈၼႆ။  

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ လွင်ႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ယမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးယၢပ်ႇၸႂ်သေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၊ သၢပ်ႇဝဵင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝၼ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် Lockdown ပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈဝႆႉ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈတႄႉ ၶၢဝ်းLockdown ႁိုင်မႃးၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉမႃး။

Photo Credit to LKO youth- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇဝဵင်းလၢင်ၶိူဝ်း ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဝၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸၢႆးသီႁိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈဝႆႉ။  ၵူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၶဝ်ႈမႃး  ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းဝဵင်းၶႃႈ။  ဢၼ် သိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉ ၶွင်ၵိၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 – 20 ဝၼ်းၼႆႉ ၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉႁိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၼႆယူႇတိၵ်းတိုၵ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ   140 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တႄႉ ပႆႇမီး။ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ၵၵ်းတူဝ် ယူႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၵိုတ်း 55 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇလီၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။      

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း