ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ႁွင်ႈႁဵတ်းယႃႈယႃၶူမ် ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်း ပွမ်

146

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈမႃးၼႆႉ  ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆ ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ  ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်း  ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ထိုင်ၵႃႈၶၼ်ပုင်ႈသုင်။

Photo PPTV-ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆ ဢၼ်ပွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တီႈၼၶွၼ်းပထူမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2021

ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႈႁဵတ်းယႃႈယႃ ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်းပွမ် တီႈဝဵင်းၵမ်ႇၽႅင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းပထူမ်။ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူတ်ႇယႃႈယႃဢၼ်ထႅမ်ဝႆႉယႃႈယႃ၊ ၶူတ်ႇယႃႈယႃပဝ်ႇ ၊ လွတ်ႇသႂ်ႇယႃႈယႃဢၼ်ပဝ်ႇတင်းၼမ်။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁဵတ်းယႃႈယႃၶူမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ဝႃႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႆႈၼႆလႄႈ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၵႃႈၶၼ်သုင်၊ ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈဢမ်ႇဢဝ်ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆမႃးႁဵတ်းသေ ဢဝ်ၽွင်ယႃႈယႃၶိူဝ်းမၢၵ်ႇၼွႆႈ (မၢၼ်ႈႁွင်ႉ သိၼ်ႇတူင်းမၼွႆႇ၊ ထႆးႁွင်ႉ ပေႃႈလၽဵတ်း )ၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇတႅၼ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတၢင်းမိူင်းထႆးယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈယႃၶူမ်သၢၼ်လွႆ (ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်း) ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈ ၼႆလႄႈ ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မႃး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁူႉႁၼ်ၾၢႆႇယႃႈယႃတႆး(ယႃႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်) ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ပေႃးတေသိုဝ်ႉၵိၼ် ယႃႈယႃဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶူတ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၼႂ်းထူင်တႄႉထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းလီလီၵွၼ်ႇ ၊ ၵူဝ်ၺႃးယႃႈယႃပွမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ- PPTV

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ