Tuesday, June 25, 2024

SSPP တႄႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႇသမ်းၶဵမ်ပၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး  တၢင်ႇတီႈပႆႇသမ်းပၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ။

Photo SSPP Info- SSPP လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး SSPP သမ်းၶဵမ်ပၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တိုၵ်ႉမႃးထိုင်ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢွၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“  SSPP   ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇၵူၼ်း 5 သႅၼ်ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၽႅဝ်မႃးၸုပ်ႈၼိုင်ႈသေ လႆႈတႄႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ။ ပေႃးယႃႈယႃ ၽႅဝ်မႃးတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေတႄႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ တေသမ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇသမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႅပ်းတတ်းဢဝ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25-26/7/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းသိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ် Social Media သမ်ႉလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ SSPP တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းဢႃႇၸိင်ႇၼ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄး  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵၼ်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶဵဝ် မႃးတဵၵ်းသမ်းပၼ်ယႃႈယႃၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးငဝ်ႈဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၵူၺ်း ။ ယူႇတီႈၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းလႄႇလႆႈ ငိၼ်းယူႇ ၵမ်ႉဝႃႈမႃးထိုင်ဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်းယဝ်ႉ ၵမ်ႉမႃးထိုင်ၶူဝ်ဢုင်ယဝ်ႉဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၶႃႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈပီႈၼွင်ႉလႄႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းတီႈၼၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ဢမ်ႇမီးၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇႁူဝ် ဢမ်ႇႁၢင်လိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း မၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တႄႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၶၢဝ်ႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယူႇလင်ၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈယူႇၵိၼ်လွတ်ႈၽေး ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵေႃႈ ပႆႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပၢႆႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ပၢႆႈသွင် သမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇၽၢမ်း/ ပွမ် လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ တူဝ်ၸႂ်ထႅင်ႈ။ ဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၵေႃႈလီ ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႈၵေႃႈလီ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၵူၼ်းထုင်ႉၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်လိုဝ်းယူႇၼႆႉဢမ်ႇၵႃးတီႈ ပျွင်ႇၶွင်း၊ ၶူဝ်ဢုင် ၵူၺ်း။ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးလူင်၊တမ်းၶွၼ်ႇ၊ ၶၢႆးမွၼ် ၊ ၵွင်းဢႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလိုဝ်းထိုင်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်း။   

Photo SSPP Info- SSPP လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

လွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈSSPP တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသမ်းဝႃႇ သင်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၶႃႈ ဢၼ်ဝႃႈဢဝ်ငိုၼ်းဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတၢႆဝႃႇ သင်ဝႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈသေႇယူင်းပူင်းၸႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈမေးထတ်းတူၺ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်း လီလီ ယႃႇပေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်မိူင်းႁဝ်းၵူဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းသေၵမ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸမ်တေထိုင်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉ တၢင်း ပဵၼ်မီး 200 ပၢႆ  ။

ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝၵ်ႉသိၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပၢၼ်သိုၵ်း ၽွင်းငမ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶိုင်ပွင် သမ်းပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵူင်းၸၢၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။  တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢၼ်လႆႈသမ်းယင်းပႆႇမီး 50 %။

ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေၶိုင်ပွင်သမ်းၶဵမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေ SSPP / UWSA / MNDAA / AA ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း PPST ၵေႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယူႇ။

ယူႇတီႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶူင်းၵၢၼ်သင်ဢၼ်လူင်းၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ယင်းပၢႆၵႂႃႇႁိမ်ဢဝ်တဝ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸီႉသင်ႇလၢၼ်ႉဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉဝႆႉပႃးထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း